Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2015 kl. 10

Dato: 17.11.2015

Dokument: (Lovvedtak 1 (2015–2016), jf. Innst. 23 L (2015–2016) og Prop. 157 L (2014–2015))

Sak nr. 4 [12:31:16]

Stortingets vedtak til lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)