Stortinget - Møte torsdag den 4. februar 2016 kl. 10

Dato: 04.02.2016

Dokument: (Innst. 151 S (2015–2016), jf. Meld. St. 28 (2014–2015))

Sak nr. 3 [10:04:31]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om legemiddelmeldingen. Riktig bruk – bedre helse

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt seks forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Ingvild Kjerkol på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

  • forslag nr. 2, fra Olaug V. Bollestad på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslagene nr. 3–5, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet

  • forslag nr. 6, fra Ketil Kjenseth på vegne av Venstre

Det voteres over forslag nr. 6, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og avklare egnethet for en norsk fondsmodell for innovativ medisin og medisinsk teknologi, samt sondere muligheten for samarbeid om et nordisk fond til samme formål.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 94 mot 9 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.22.23)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en uavhengig utredning av legemiddelmangelsituasjonen og komme tilbake til Stortinget med en konkret tiltaksplan for å sikre beredskap for legemiddelmangel i Norge.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 95 mot 9 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.22.47)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig innføre diagnosekoder på alle typer antibiotikaresepter, eller på annen måte sørge for at opplysninger om diagnose inngår i Reseptregisteret.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 94 mot 9 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.23.09)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 5, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre legemiddelforskriftens § 14-14 slik at legemidler for nikotinavhengighet kan vurderes for refusjon (blåreseptordningen).»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget. Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 84 mot 20 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.23.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere om røykeslutt-medisiner bør inngå i blåreseptordningen.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget. Senterpartiet har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 84 mot 20 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.23.58)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere nasjonale kvalitetsindikatorer for riktig legemiddelbruk.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 61 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.24.24)Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 28 (2014–2015) – om legemiddelmeldingen. Riktig bruk – bedre helse – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.