Stortinget - Møte mandag den 14. mars 2016 kl. 12

Dato: 14.03.2016

Dokument: (Innst. 171 S (2015–2016), jf. Prop. 4 LS (2015–2016))

Sak nr. 4 [14:00:25]

Innstilling fra justiskomiteen om Samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komiteen om innlemming i EØSavtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykkjer til godkjenning av vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komiteen om endring av vedlegg XIII (Transport) og vedlegg XIX (Forbrukervern) til EØS-avtalen om innlemming av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.