Stortinget - Møte mandag den 14. mars 2016 kl. 12

Dato: 14.03.2016

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Sverre Johan Juvik

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Sverre Johan Juvik er død, 93 år gammel. Han representerte Arbeiderpartiet fra Sogn og Fjordane i to perioder, fra 1969 til 1977. Han satt i begge periodene i den daværende kirke- og undervisningskomiteen.

Sverre Juvik kom opprinnelig fra Hemnesberget i Nordland, men dro i ung alder sørover for å skaffe seg arbeid, først i Oslo, senere i Årdal. Han flyttet tilbake til Hemnesberget da han ble pensjonist i 1987, og bodde på sin hjemplass Juvika fram til sin bortgang.

Etter åtte aktive år på Stortinget gikk Juvik tilbake til stillingen som arbeidsleder ved Årdal og Sunndal Verk.

Da han ble intervjuet av Aftenposten i forbindelse med sin 50-årsdag 20. april 1972, lød tittelen på intervjuet: «En stillferdig sogning 50 år». Og videre het det:

«Han er ikke av dem som pådrar seg oppmerksomhet i utide. Folk fra Sogn og Fjordane vet imidlertid å fortelle at han har vært en nyttig mann for fylket i den perioden han satt på Stortinget. Blant annet tilskrives han en del av æren for at Sogndal fikk sin lærerskole.»

Da saken ble behandlet i Stortinget, var han modig nok til å bryte ut av sin stortingsgruppe og stemme for fylket sitt, noe han høstet stor lokal heder for.

Sverre Juvik var i mange år aktiv i Årdal kommunestyre og formannskap og hadde en rekke tillitsverv innenfor Arbeiderpartiet og fagbevegelsen.

Juvik hadde også dramatiske minner fra krigen, noe som fulgte ham hele livet. For 75 år siden ble hjemstedet hans, Hemnesberget, brutalt kastet inn i verdenskrigen. Og Sverre Juvik ble kastet ut fra sin egen gård av tyske styrker. Over 20 mennesker mistet livet under det tyske angrepet. 110 hus ble brent ned. Sverre Juvik opplevde skrekkscenariet på nært hold. Og han sa alltid om sin krigsopplevelse: «Den som sier han aldri har vært redd, snakker ikke sant.»

Nå er en lang arbeidsdag over. En aktiv og pliktoppfyllende faglig og politisk tillitsvalgt er gått bort – tillitsvalgt for arbeiderbevegelsen, tillitsvalgt for kommunen og tillitsvalgt i Stortinget.

Sverre Juvik tilhørte en politikergenerasjon som var med på å legge grunnlaget for reformer og velferdsutvikling fram mot det moderne Norge.

Jeg lyser fred over Sverre Juviks minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Morten Wold og Tor André Johnsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Hedmark fylke: Lasse Juliussen.

For Møre og Romsdal fylke: Eva Vinje Aurdal.

For Rogaland fylke: Helge Steinsvåg.

For Vestfold fylke: Steinar Gullvåg.

Fra den møtende vararepresentanten for Aust-Agder fylke, Lene Langemyr, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget i tiden fra og med 14. mars til og med 17. mars under representanten Ingebjørg Amanda Godskesens permisjon, på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Andre vararepresentant for Aust-Agder fylke, Odd Gunnar Tveit, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Odd Gunnar Tveit er til stede og vil ta sete.

Fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Geir Jørgen Bekkevold i tiden fra og med 15. mars til og med 17. mars for å delta som valgobservatør for OSSEs parlamentariske forsamling ved valget i Kasakhstan.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilges. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Telemark fylke, Hanne Thürmer, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Geir Jørgen Bekkevolds permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Andre vararepresentant for Telemark fylke, Dag Sele, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Statsråd Anders Anundsen overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.