Stortinget - Møte mandag den 14. mars 2016 kl. 12

Dato: 14.03.2016

Referatsaker

Sak nr. 10 [17:06:29]

Referat

 • 1.(185)

  Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen) (Prop. 69 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(186)

  Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet (Meld. St. 18 (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(187)

  Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen (Meld. St. 19 (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(188)

  Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) (Prop. 68 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(189)

  Endringer i luftfartsloven og samtykke til godkjenning av beslutning nr. 275/2015 av 30. oktober 2015 i EØS-komitéen om endring av vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtalen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart mv. (Prop. 70 LS (2015–2016))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.