Stortinget - Møte mandag den 6. juni 2016 kl. 10

Dato: 06.06.2016

Referatsaker

Sak nr. 15 [16:34:06]

Referat

 • 1.(327)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar – bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid) (Lovvedtak 70 (2015–2016))

  • 2. lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) (Lovvedtak 55 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 3. juni 2016

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(328)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om trygg håndtering av radioaktivt avfall (Dokument 8:100 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(329)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø, Tove Karoline Knutsen, Hege Haukeland Liadal og Stine Renate Håheim om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon (Dokument 8:98 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(330)

  Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering (Meld. St. 34 (2015–2016))

 • 5.(331)

  Endringar i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) (Prop. 135 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(332)

  Endringar i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2016 mv.) (Prop. 136 S (2015–2016))

 • 7.(333)

  Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv) (Prop. 137 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8.(334)

  På rett kurs. Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning (Meld. St. 35 (2015–2016))

 • 9.(335)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland, Irene Johansen, Magne Rommetveit, Karianne O. Tung, Kjell-Idar Juvik og Tone-Helen Toften om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip (Dokument 8:99 S (2015–2016))

 • 10.(336)

  Endringer i vegtrafikkloven (sykkelritt på veg) (Prop. 138 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 11.(337)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen odet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.