Stortinget - Møte onsdag den 22. mars 2017

Dato: 22.03.2017
President: Marit Nybakk

Innhald

Formalia

President: Marit Nybakk

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Møre og Romsdal fylke, Tove-Lise Torve, har tatt sete.

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknader om permisjon for representanten Åse Michaelsen for å delta i konferanser i OSSEs parlamentariske forsamling henholdsvis i dagene 22. og 23. mars i Wien og i dagene 28. og 29. mars i St. Petersburg.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten, Kjell Ivar Larsen, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Kjell Ivar Larsen er til stede og vil ta sete.

Representanten Heikki Eidsvoll Holmås vil framsette et representantforslag.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) []: På vegne av representantene Audun Lysbakken, Abid Q. Raja og meg selv vil jeg fremme et forslag om å sikre at alle borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.