Stortinget - Møte onsdag den 29. mars 2017

Dato: 29.03.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhald

Formalia

President: Kenneth Svendsen

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

 • For Aust-Agder fylke: Lene Langemyr

 • For Rogaland fylke: Unn Therese Omdal

 • For Sør-Trøndelag fylke: Gunn Elin Flakne

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om at den innvilgede innkalling av vararepresentant for Sogn og Fjordane fylke, Bjørn Erik Hollevik i tiden 3.–6. april, under representanten Bjørn Lødemels permisjon, utvides til å gjelde i tiden fra og med 30. mars til og med 6. april.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Jenny Klinge fra og med 29. mars og inntil videre

 • fra representanten Geir Jørgen Bekkevold om permisjon i tiden fra og med 30. mars til og med 4. april for å delta som valgobservatør for OSSEs parlamentariske forsamling ved valget i Armenia

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jorodd Asphjell i tiden fra og med 30. mars til og med 4. april for å delta i møter i Nordisk råd i Tallinn og Stockholm

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Møre og Romsdal fylke: Geir Inge Lien

  • For Telemark fylke: Hanne Thürmer

  • For Sør-Trøndelag fylke: Ferhat Güven

Presidenten: Geir Inge Lien er til stede og vil ta sete.

Representanten Terje Breivik vil framsette et representantforslag.

Terje Breivik (V) []: På vegner av representantane Trine Skei Grande, Pål Farstad, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og underteikna har eg æra av å setja fram eit forslag om eit betre og meir rettferdig skattesystem for gründerar og enkeltpersonføretak.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil framsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil på vegner av stortingsrepresentantane Marit Arnstad, Heidi Greni og meg sjølv leggja fram eit forslag om sektorlov for vass- og avløpssektoren.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.