Stortinget - Møte mandag den 22. mai 2017

Dato: 22.05.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokument: (Innst. 302 L (2016–2017), jf. Prop. 57 L (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 5 [11:32:06]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) (Innst. 302 L (2016–2017), jf. Prop. 57 L (2016–2017))