Stortinget - Møte tirsdag den 18. oktober 2016

Dato: 18.10.2016
President: Marit Nybakk

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 6 [13:59:34]

Referat

 • 1. (14) Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Arve Kambe til leder, Erlend Wiborg til første nestleder og Dag Terje Andersen til andre nestleder.

 • 2. (15) Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ola Elvestuen til leder, Terje Aasland til første nestleder og Tina Bru til andre nestleder.

 • 3. (16) Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Svein Harberg til leder, Geir Jørgen Bekkevold til første nestleder og Anette Trettebergstuen til andre nestleder.

 • 4. (17) Finanskomiteen melder å ha valgt Hans Olav Syversen til leder, Marianne Marthinsen til første nestleder og Svein Flåtten til andre nestleder.

 • 5. (18) Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Kari Kjønaas Kjos til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Torgeir Micaelsen til andre nestleder.

 • 6. (19) Justiskomiteen melder å ha valgt Hadia Tajik til leder, Anders B. Werp til første nestleder og Kjell Ingolf Ropstad til andre nestleder.

 • 7. (20) Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Trond Giske til leder, Iselin Nybø til første nestleder og Anne Tingelstad Wøien til andre nestleder.

 • 8. (21) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Helge André Njåstad til leder, Helga Pedersen til første nestleder og Karin Andersen til andre nestleder.

 • 9. (22) Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Martin Kolberg til leder, Michael Tetzschner til første nestleder og Helge Thorheim til andre nestleder.

 • 10. (23) Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Pollestad til leder, Morten Ørsal Johansen til første nestleder og Gunnar Gundersen til andre nestleder.

 • 11. (24) Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Nikolai Astrup til leder, Eirik Sivertsen til første nestleder og Abid Q. Raja til andre nestleder.

 • 12. (25) Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Anniken Huitfeldt til leder, Øyvind Halleraker til første nestleder og Christian Tybring-Gjedde til andre nestleder.

 • 13. (26) Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2016 er tildelt Colombias president Juan Manuel Santos.

  Enst.: Nr. 1–13 vedlegges protokollen.

 • 14. (27) Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.) (Prop. 5 L (2016–2017)).

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 15. (28) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Janne Sjelmo Nordås, Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge om utsett slokking av FM-nettet (Dokument 8:10 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 16. (29) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge (Dokument 8:8 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 17. (30) Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) (Prop. 6 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 18. (31) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) (Prop. 4 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 19. (32) Sametingets virksomhet 2015 (Meld. St. 4 (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 20. (33) Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring (Meld. St. 6 (2016–2017))

 • 21. (34) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen og Oskar J. Grimstad om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe (Dokument 8:7 S (2016–2017))

 • 22. (35) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å redusere matsvinn (Dokument 8:9 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 20–22 sendes næringskomiteen.

 • 23. (36) Nordisk samarbeid (Meld. St. 5 (2016–2017))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.