Stortinget - Møte torsdag den 1. desember 2016

Dato: 01.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:00:14]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.) (Innst. 93 L (2016–2017), jf. Prop. 8 L (2016–2017))

 • Sak nr. 2 [10:05:15]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren) (Innst. 94 L (2016–2017), jf. Prop. 143 L (2015–2016))

 • Sak nr. 3 [11:18:50]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i veglova (Vegtilsynet) (Innst. 66 L (2016–2017), jf. Prop. 160 L (2015–2016))

 • Sak nr. 4 [11:18:51]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg) (Innst. 77 L (2016–2017), jf. Prop. 159 L (2015–2016))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl.12.27.