Stortinget - Møte fredag den 16. desember 2016

Dato: 16.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokument: (Lovvedtak 27 (2016–2017), jf. Innst. 113 L (2016–2017) og Prop. 9 L (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 7 [14:53:54]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) (Lovvedtak 27 (2016–2017), jf. Innst. 113 L (2016–2017) og Prop. 9 L (2016–2017))