Stortinget - Møte torsdag den 14. juni 2018

Dato: 14.06.2018
President: Magne Rommetveit
Dokument: (Innst. 381 S (2017–2018), jf. Dokument 8:228 S (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 10 [16:46:08]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å stanse privatisering av drift og vedlikehold på Østfoldbanen (Innst. 381 S (2017–2018), jf. Dokument 8:228 S (2017–2018))