Stortinget - Møte tirsdag den 28. november 2017

Dato: 28.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representantene Ingalill Olsen, Per Olaf Lundteigen, Eirik Sivertsen, Willfred Nordlund og Marianne Marthinsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra representanten Liv Signe Navarsete foreligger meddelelse om at den innvilgede permisjonen er trukket tilbake. Denne meddelelsen tas til etterretning.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Akershus fylke: Solveig Schytz

For Hordaland fylke: Hans Inge Myrvold

For Oslo: Per Espen Stoknes

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget datert 24. november 2017:

«Bestyrelse av Kunnskapsdepartementet

Fra og med 27. november 2017 gjeninnsettes statsråd Torbjørn Røe Isaksen i bestyrelsen av Kunnskapsdepartementet.»

Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

Det tidligere medlem av regjeringen, Henrik Asheim, har igjen tatt sete som representant.

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Mudassar Kapur i dagene 29.–30. november for å delta på studiereise i Europarådets parlamentariske forsamling til Strasbourg.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Astrid Nøklebye Heiberg, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen overbrakte 14 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Hans Fredrik Grøvan vil fremsette et representantforslag.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: På vegne av representantene Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om tryggere og sikrere veitrafikk ved bruk av alkolås.

Presidenten: Representanten Freddy André Øvstegård vil fremsette et representantforslag.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Jeg har gleden av å sette fram et representantforslag på vegne av Kari Elisabeth Kaski, Mona Lill Fagerås, Solfrid Lerbrekk og meg selv om kamp mot seksuell trakassering.

Presidenten: Representanten Tellef Inge Mørland vil fremsette et representantforslag.

Tellef Inge Mørland (A) []: På vegne av Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken og meg selv har jeg gleden av å legge fram et representantforslag om en ny overdosestrategi.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.