Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte fredag den 14. juni 2019 *

Dato: 14.06.2019
President: Magne Rommetveit

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Referatsaker

Sak nr. 12 [13:19:37]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat.

Dermed er dagens kart ferdig behandla. Forlangar nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.