Stortinget - Møte torsdag den 4. oktober 2018

Dato: 04.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Vi er klare til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 24 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–15, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti

  • forslag nr. 16, fra Jonas Gahr Støre på vegne av Arbeiderpartiet

  • forslagene nr. 17–22, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet

  • forslag nr. 23, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt

  • forslag nr. 24, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

Det voteres over forslag nr. 24, fra Rødt.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om å heve lønnsnivået i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, og vurdere en likelønnspott for disse, som kommer i tillegg til ordinære tariffoppgjør og fordeles etter forhandlinger mellom partene.» Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble 91 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.22.15)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–12 og nr. 14 og 15, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i bostøtte de siste årene. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i uføretrygd som kom på grunn av regjeringens urettferdige omregningsmodell fra gammel til ny uføreordning. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i uføres barnetillegg. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av fire år med kutt i kjøpekraft for mange alderspensjonister. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i barnetrygden for barn i Finnmark og Nord-Troms. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av de stadige kuttene i fri rettshjelp. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i overgangsstønaden for enslige forsørgere. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i stønad til bil for de som er avhengig av det for å komme seg på butikken eller til legen. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i gratis fysioterapi for brannskadde, folk med utviklingshemming, amputerte og alle de andre gruppene som nå må betale for denne viktige behandlingen. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i fødselsomsorgen. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttet i arbeidsavklaringspenger. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i kriminalomsorgen og domstolene. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av at barnefamilier i asylmottak ikke kan motta mer enn 10 000 kroner i månedlig stønad uavhengig av hvor mange barn de har. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke hvilke fordelingsmessige konsekvenser kuttene i formuesskatten og arveavgiften har for fordelingen i samfunnet og om det kan dokumenteres noen effekt for næringslivet. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.» Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 52 mot 47 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.22.18)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 13, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene av at sykehusene ikke fikk de 75 millionene som regjeringen selv sier det kostet da sykehusene fikk ansvar for overgrepsmottak. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.»

Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 82 mot 20 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.22.58)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 16, fra Arbeiderpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av fylkesstrukturen. Fylkessammenslåinger skal bygge på frivillighet. I de tilfeller der fylker selv ikke ønsker det, gjennomføres ikke sammenslåingene.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.23.33)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 17 og 22, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en melding om avgifter der virkninger for blant annet fordeling, sysselsetting, verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet analyseres og der meldingen skal legge grunnlag for en bedre og mer forutsigbar avgiftspolitikk.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en tilskuddsordning som dekker kostnadene forbundet med leveranser av avfall etter frivillige ryddeaksjoner. Den nye ordningen må ses i sammenheng med den ordningen som allerede er innført for tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 82 mot 20 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.23.53)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 18, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om en sterkere satsing på bioenergi.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.24.12)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 19, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innlede dialog med Den norske kirke, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 54 mot 48 stemmer bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.24.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 20, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om endringer i bestemmelsene om dekningsplikt for arkeologiske undersøkelser ved utvidelser og nybygg av driftsbygninger på alminnelige gårdsbruk slik at hovedregelen blir at staten gjennom en tilskuddsordning dekker kostnadene ved slike undersøkelser.»

Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 77 mot 25 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.24.53)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 21, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang prosjektet med innkjøp av nye stridsvogner til de mekaniserte manøveravdelingene i Hæren i løpet av 2018.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 84 mot 18 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.25.10)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 23, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Forslaget lyder:

«Det igangsettes en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.25.29.)

Presidenten: Presidenten vil foreslå at Hans Majestet Kongens tale til det 163. storting ved dets åpning og Melding om Noregs rikes tilstand og styring vedlegges protokollen.

– Det anses vedtatt.