Stortinget - Møte onsdag den 10. oktober 2018

Dato: 10.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Den innkalte vararepresentanten for Møre og Romsdal fylke, Tove-Lise Torve, tar nå sete.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at den innvilgede innkallingen av vararepresentant for Rogaland fylke, Erik Ludvigsen, for 11. oktober, er trukket tilbake. – Denne meddelelse tas til etterretning.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om at den innvilgede permisjonen for representanten Morten Wold i tiden fra og med 1. oktober til og med 12. oktober endres til sykepermisjon fra og med 10. oktober og inntil videre

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Åsmund Aukrust i dagene 16. og 17. oktober for å delta i Den interparlamentariske unions 139. sesjon i Genève

 • fra Venstres stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Terje Breivik i dagene 16.og 17. oktober.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Akershus fylke: Mani Hussaini

  • For Buskerud fylke: Tone Heimdal Brataas

  • For Hordaland fylke: Idun Kristine Bortne

Presidenten:Tone Heimdal Brataas er til stede og vil ta sete.

Endring av ukeprogrammet

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten med hjemmel i forretningsordenens § 35 tredje ledd foreslå at det oppsatte ukeprogrammet for inneværende uke endres slik at det oppsatte stortingsmøtet torsdag 11. oktober utgår.

– Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses da som vedtatt.