Stortinget - Møte tirsdag den 16. oktober 2018

Dato: 16.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [10:06:02]

    Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019 (Innst. 1 S (2018–2019))

  • Voteringer

  • Referatsaker

  • Sak nr. 2 [10:07:11]

    Interpellasjon fra representanten Kari Henriksen til kommunal- og moderniseringsministeren: «Hvordan staten arkiverer dokumentasjonen av sin virksomhet, har stor betydning for et sivilisert demokrati. Rettssikkerhet, åpenhet og tillit er viktige verdier arkivering handler om. God arkivpraksis er en forutsetning for at hver og en, enten som enkeltindivider eller via media, kan forsikre seg om at staten selv følger de lover og regler som gjelder, at aktiviteten til statsapparatet kan ettergås, og at likebehandling skjer. Det bidrar til å sikre forutsigbarhet, at like tilfeller behandles likt, at innbyggerne kan ha forventninger til hva som er deres rettigheter og plikter, og at disse er kjent for alle, og er vesentlig for at grupper med særlige behov får det de har rett på. Det er også en viktig del av historien om Norge. Forvaltningen av arkivpraksis er kritisert av Riksrevisjonen, som har foreslått flere tiltak for å forbedre praksis. Hva kan gjøres for å sikre mer åpenhet, bedre rutiner og større likhet i arkivpraksisen»?

Møtet hevet kl. 10.51.