Stortinget - Møte tirsdag den 16. oktober 2018

Dato: 16.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Gunnar Vada

Presidenten: Ærede medrepresentanter! Tidligere stortingsrepresentant Gunnar Vada gikk bort 14. juni, 91 år gammel.

Vada representerte Nord-Trøndelag og Høyre på Stortinget fra 1977 til 1985 og var i begge periodene medlem av landbrukskomiteen. Fra 1981 var han også Høyres fraksjonsleder. I årene 1985–1986 møtte han fast i Wenche Frogn Sellægs tid som statsråd, var medlem av samferdselskomiteen og møtte deretter jevnlig som vararepresentant frem til 1989.

Ved det første direkte valg til fylkesting i 1975 ble Vada innvalgt på fylkestinget i Nord-Trøndelag og var den første perioden Høyres gruppeleder. To år senere ble han den første Høyre-representant innvalgt som stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag fylke, den gang på en fellesliste med Kristelig Folkeparti.

Ved stortingsvalget i 1981 ble Vada historisk ved å være første Høyre-representant innvalgt på en ren Høyre-liste i Nord-Trøndelag og med et resultat som gjorde Høyre til fylkets nest største parti ved det valget.

Som stortingsrepresentant var han medlem av styret for «Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika».

Gunnar Vada var utdannet agronom fra Norges landbrukshøgskole. I årene 1960–1977 var han fylkesagronom i husdyrbruk i Nord-Trøndelag.

Han drev i 30 år slektsgården Hjellan i Beitstad og i nærmere ti år også sin kones slektsgård Ryssdal, i Gloppen. I tillegg var han tilknyttet fylkeslandbrukskontoret i Nord-Trøndelag, bl.a. som prosjektleder for bygdeutvikling og sjef for næringsutvikling, til han gikk av med pensjon. Han deltok også i en rekke faglige utvalg innen landbruksfeltet.

I 1993 mottok han Kongens fortjenstmedalje for sin innsats i norsk samfunnsliv.

Gunnar Vada var viseformann i Nord-Trøndelag Høyre 1970–1975 og formann i Steinkjer Høyre 1972–1974. På sine eldre dager ledet han arbeidet med å etablere Nord-Trøndelag Senior-Høyre og var fra 2011 til 2012 foreningens første leder. I Steinkjer Høyre ble han utnevnt til æresmedlem i 2017.

Vi lyser fred over Gunnar Vadas minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Hans Fredrik Grøvan, Morten Wold, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Margunn Ebbesen, Dagfinn Henrik Olsen, Espen Barth Eide, Hadia Tajik, Cecilie Myrseth og Mari Holm Lønseth, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den tidligere midlertidig fritatte vararepresentant for Akershus fylke, Sheida Sangtarash, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Akershus fylke: Mani Hussaini

  • For Hordaland fylke: Idun Kristine Bortne

  • For Rogaland fylke: Tom Kalsås

  • Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Sigbjørn Gjelsvik fra og med 16. oktober og inntil videre

  • fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Mona Fagerås fra og med 16. oktober og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  3. For Akershus fylke: Martha Tærud

  4. For Nordland fylke: Marius Meisfjord Jøsevold

Presidenten: Martha Tærud og Marius Meisfjord Jøsevold er til stede og vil ta sete.

Statsråd Monica Mæland overbragte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Tuva Moflag vil fremsette et representantforslag.

Tuva Moflag (A) []: På vegne av representantene Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at sak nr. 3 behandles etter sak nr. 1, og at det deretter foretas votering over disse sakene, før sak nr. 2 tas opp til behandling. – Det er ikke fremkommet noen innvendinger mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.