Stortinget - Møte tirsdag den 16. oktober 2018

Dato: 16.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 1 S (2018–2019))

Sak nr. 1 [10:06:02]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019 (Innst. 1 S (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Stortinget går da til votering.