Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2018

Dato: 20.11.2018
President: Morten Wold

Innhald

Formalia

President: Morten Wold

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Vest-Agder fylke: Benedichte Limmesand Hellestøl

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve

  • For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik, Agnete Tjærandsen og Kari Anne Bøkestad Andreassen

  • For Oslo: Zaineb Al-Samarai og Inger Helene Vaaten

  • For Østfold fylke: Monica Carmen Gåsvatn

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at den innvilgede permisjon for representanten Else-May Botten i tiden fra og med 20. november til og med 22. november er endret til sykepermisjon for samme tidsrom. – Denne meddelelse tas til etterretning.

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om at den innvilgede permisjon for representanten Lene Westgaard-Halle i tiden fra og med 1. oktober til og med 14. desember forlenges til å gjelde til og med 15. desember.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten Renate Sølversen foreslås fortsatt å møte i permisjonstiden. – Det anses også vedtatt.

Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Heidi Nordby Lunde i tiden fra og med 20. november til og med 23. november for å delta i møter i EFTAs parlamentarikerkomité i Brussel og Geneve.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten Mats A. Kirkebirkeland foreslås innkalt for å møte i tiden fra og med 20. november til og med 22. november. – Det anses også vedtatt.

Mats A. Kirkebirkeland er til stede og vil ta sete.

Statsråd Åse Michaelsen overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at Stortingets møte i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.00, til dagens kart er ferdigbehandlet.