Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2018

Dato: 20.11.2018
President: Morten Wold
Dokument: (Lovvedtak 8 (2018–2019), jf. Innst. 34 L (2018–2019) og Prop. 93 L (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 10 [14:05:44]

Stortingets vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet) (Lovvedtak 8 (2018–2019), jf. Innst. 34 L (2018–2019) og Prop. 93 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 7–10.