Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2018

Dato: 17.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Jette F. Christensen og Ketil Kjenseth, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Vestfold fylke, Renate Sølversen, tar nå sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten forelå at Stortingets møte i dag avbrytes kl. 13.45 for Stortingets julelunsj.

Videre vil presidenten foreslå at møtet settes igjen kl. 15.30 og fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.