Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2018

Dato: 17.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 55 S (2018–2019), jf. Prop. 2 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 3 [16:28:32]

Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) (Innst. 55 S (2018–2019), jf. Prop. 2 S (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.