Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2018

Dato: 17.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 102 S (2018–2019), jf. Prop. 26 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 8 [19:14:52]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet (Innst. 102 S (2018–2019), jf. Prop. 26 S (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.