Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2018

Dato: 17.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 36 (2018–2019), jf. Innst. 115 L (2018–2019) og Prop. 34 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 9 [19:15:11]

Stortingets vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten) (Lovvedtak 36 (2018–2019), jf. Innst. 115 L (2018–2019) og Prop. 34 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.