Stortinget - Møte fredag den 3. april 2020

Dato: 03.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 6 [12:03:45]

Referat

 • 1. (224) Meddelelse fra Statsministerens kontor, datert 1. april 2020, om forskrifter fastsatt etter koronaloven (opphevelse av tidligere fastsatte forskriftsbestemmelser)

 • 2. (225) Meddelelse fra Statsministerens kontor, datert 2. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7–12, jf. beredskapsloven § 3

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (226) Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår) (Prop. 60 L (2019–2020))

 • 4. (227) Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628 (Prop. 61 LS (2019–2020))

 • 5. (228) Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon) (Prop. 71 L (2019–2020))

 • 6. (229) Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.) (Prop. 72 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 3–6 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 7. (230) Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven (om håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger), skattebetalingsloven, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 70 LS (2019–2020))

 • 8. (231) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 73 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes finanskomiteen.

 • 9. (232) Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter) (Prop. 59 L (2019–2020))

 • 10. (233) Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata) (Prop. 63 L (2019–2020))

 • 11. (234) Lov om e-helse (e-helseloven) (Prop. 65 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 12. (235) Melding for året 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter (Dokument 6 (2019–2020))

 • 13. (236) Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) (Prop. 66 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes justiskomiteen.

 • 14. (237) Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.) (Prop. 54 L (2019–2020))

 • 15. (238) Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19) (Prop. 69 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16. (239) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2019 (Dokument 7:1 (2019–2020))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 17. (240) Forslag til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19 (Prop. 74 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 18. (241) Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2019 (Dokument 5 (2019–2020))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet.

Før møtet heves, vil presidenten opplyse om at neste møte i Stortinget er tirsdag 7. april kl. 12, og at første møte etter påske er tirsdag 14. april kl. 12.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.