Stortinget - Møte tirsdag den 21. april 2020

Dato: 21.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 169 L (2019–2020), jf. Prop. 8 LS (2019–2020))

Innhald

Sak nr. 10 [17:21:45]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) (Innst. 169 L (2019–2020), jf. Prop. 8 LS (2019–2020))

Talarar

Kari Henriksen (A) [] (ordfører for sakene): Først vil jeg takke komiteen og statsråden for et veldig godt samarbeid i disse sakene, som jeg synes er ganske kompliserte.

Disse sakene, Innst. 169 L for 2019–2020 og Innst. 170 S for 2019–2020, tar opp i seg EUs styrkede regelverk på forbrukerområdet og foreslår nødvendige endringer i forskjellige lover for å klargjøre og kunne etterleve EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om endringer av EØS-avtalens vedlegg XIX. EU-forordning 2017/2394 om å sikre god og effektiv håndheving av felleseuropeiske forbrukervernregler ble dermed vedtatt inntatt i EØS-avtalen.

Det handler ikke bare om tall og streker og nummer på disse forskjellige beslutningene fra EØS. Dette er en viktig sak i forbrukerpolitikken, for disse sakene vil styrke forbrukeres rettsstilling i det internasjonale forbrukersamfunnet vi har i dag, og det er jo noe av det vi diskuterte i den foregående saken.

Komiteen stiller seg samlet bak innstillinga og er tilfreds med at regjeringa har bekreftet at dens handlingsrom er utnyttet fullt ut i denne saken.

Komiteen registrerte at det var en del uenighet knyttet til hvilket håndhevingsorgan som skal gis myndighet til å fjerne digitalt innhold. Komiteen har hatt god dialog med statsråden omkring disse spørsmålene, og det var oppklarende. Dermed støtter komiteen regjeringas forslag om at håndhevingsorganene skal kunne begjære domstolene om å pålegge tredjeparter å fjerne digitalt innhold.

Komiteen registrerer også at det anslås ikke å bli behov for økte budsjettmessige konsekvenser, men at det er en viss usikkerhet knyttet til dette. Arbeiderpartiet fremmer sammen med Senterpartiet derfor et eget forslag om dette, der vi ber om at dette vil bli redegjort for i budsjettprosessen for 2021.

Jeg tar herved opp Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag i saken.

Presidenten: Representanten Kari Henriksen har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad []: Jeg vil takke saksordføreren for godt innlegg, god redegjørelse og god dialog og komiteen for godt arbeid.

Her legger vi altså fram forslag til endring i markedsføringsloven, og i proposisjonen foreslår vi lovendringer for å gjennomføre forordning om forbrukervernsamarbeidet i norsk rett. Vi foreslår også at Stortinget gir sitt samtykke til å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

Forordningen skal sikre god og effektiv håndheving av felleseuropeiske forbrukervernregler på tvers av landegrensene. Den regulerer samarbeidet mellom håndhevingsorganene i EU/EØS-området med grenseoverskridende forbrukersaker og hvilken myndighet håndhevingsorganene skal ha til å undersøke brudd på og håndheve forbrukervernreglene.

Gjennomføring av forordningen gjør det nødvendig med endringer også i norsk lovgivning, og forordningen berører særlig Forbrukertilsynet, men også Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Lotteritilsynet, Luftfartstilsynet, Medietilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Statens jernbanetilsyn og Statens vegvesen. Vi foreslår ikke videre undersøkelses- og håndhevingsmyndighet enn det forordningen krever som minimum.

Forordningen gir håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelse har funnet sted, og til å stanse disse overtredelsene. Det fokuseres særlig på å undersøke og stanse overtredelse i den digitale sfæren. Forordningen skal sørge for at håndhevingen holder tritt med den digitale utviklingen.

I høringen uttalte mange seg om at forordningen åpner for at tredjepersoner kan pålegges å fjerne ulovlig digitalt innhold. Her var det ulike oppfatninger blant høringsinstansene. Regjeringa foreslår i lovproposisjonen at domstolene skal behandle saker om å fjerne digitalt innhold, med unntak for sakene til Legemiddelverket. Jeg er glad for at en samlet komité støtter dette forslaget.

Et krav om at sakene må fremmes av forvaltningen og behandles i domstolene, vil sikre at det gjøres grundige vurderinger i to instanser. Det sentrale er å sikre en forsvarlig behandling av vanskelige og prinsipielle problemstillinger om å fjerne digitalt innhold på nett. Det er derfor viktig at sentrale rettssikkerhetsgarantier blir ivaretatt.

Man har allerede i dag funnet en fungerende og etablert domstolprosess i åndsverkloven for å fjerne digitalt innhold. Løsningen i åndsverkloven viser at saker om å fjerne digitalt nettinnhold er egnet for behandling også i domstolene.

Det er vanskelig å spesifisere de økonomiske konsekvensene for domstolene som følge av lovforslaget, som saksordføreren var opptatt av. Dette skyldes at kostnadene vil variere i hver enkelt sak, bl.a. på bakgrunn av antall parter i saken, kompleksitet og antall dager i retten. Det er også sånn at det vil være en høy terskel for å pålegge tredjeparter å fjerne ulovlig digitalt innhold. Vi ser derfor ikke for oss et stort sakstilfang til domstolene.

Ved å sikre forbrukerrettigheter sørger vi for gode markeder og like konkurransevilkår over landegrenser i hele EØS-området. Jeg er derfor glad for at en samlet komité støtter forslaget til gjennomføring av forordningen i norsk rett. Jeg mener at disse endringene vil utgjøre viktige bidrag til håndheving av forbrukerregelverk over landegrensene.

Det innebærer også en nødvendig og etterlengtet modernisering av håndhevingsreglene. Gjennomføring av forordningen vil styrke det felleseuropeiske samarbeidet om håndheving av forbrukernes rettigheter. For forbrukerne, næringsdrivende og samfunnet for øvrig er det viktig at håndhevingsorganene har det verktøyet de trenger for å kunne undersøke overtredelse og handle raskt og effektivt når de avdekker lovbrudd. Det mener vi lovforslaget vil bidra til.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Jeg skal ikke forlenge debatten eller prøve å gjenta tittel og tall på den saken, men skal bare komme med en kort stemmeorientering om at SV skal støtte forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Jeg har forståelse for at det er vanskelig å komme med de administrative og ressursmessige konsekvensene for domstolene nå, men håper at det lar seg gjøre til neste budsjettproposisjon. Det er viktig, og man sliter med ressurssituasjonen i domstolene fra før.

Med det vil jeg også takke saksordføreren for godt arbeid med saken.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 9 og 10.

Votering, sjå voteringskapittel