Stortinget - Møte torsdag den 18. juni 2020

Dato: 18.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 6 [15:04:57]

Referat

 • 1. (397) Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets samtykke ved utnevning av dommere til Høyesterett) (Dokument 12:3 (2019–2020))

 • 2. (398) Grunnlovsforslag fra Roy Steffensen om endring i § 59 (sperregrense på fem prosent for utjevningsmandater) (Dokument 12:4 (2019–2020))

 • 3. (399) Grunnlovsforslag fra Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk, Terje Breivik og Solveig Schytz om endring i § 2, § 4, § 9, § 16, § 44, § 99 og tittel på kapittel B (om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke) (Dokument 12:5 (2019–2020))

  Enst.: Nr. 1–3 blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykking for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

 • 4. (400) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken og Arne Nævra om sterkere vern av naturen i vindkraftutbygginger (Dokument 8:143 S (2019–2020))

Presidenten: Etter det presidenten forstår, er det flertall for at dette forslaget skal behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c. Det innstiller da presidenten på.

Er det noen som motsetter seg det? – Det er det ikke, og det anses enstemmig vedtatt.

Videre ble referert:

 • 5. (401) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Solfrid Lerbrekk og Katrine Boel Gregussen om en norsk offentlig utredning om seksuell trakassering (Dokument 8:135 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6. (402) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ansettelsen av leder for Oljefondet og Norges Banks omdømme (Dokument 8:131 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7. (403) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Arild Grande og Lene Vågslid om vask og renhold i kriminalomsorgen (Dokument 8:134 S (2019–2020))

 • 8. (404) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide, Nicholas Wilkinson, Katrine Boel Gregussen og Mona Fagerås om å utvide barneomsorgsattesten (Dokument 8:136 S (2019–2020))

 • 9. (405) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Engen-Helgheim om forbud mot søskenbarnekteskap (Dokument 8:138 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes justiskomiteen.

Presidenten: Stortinget går da tilbake til behandlingen av sak nr. 4.