Stortinget - Møte mandag den 3. mai 2021 *

Dato: 03.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:02:55]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Siv Jensen, Jon Georg Dale, Silje Hjemdal og Bengt Rune Strifeldt om å avvikle den urettferdige avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister (Innst. 361 S (2020–2021), jf. Dokument 8:122 S (2020–2021))

 • Sak nr. 2 [12:36:05]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Sivert Bjørnstad, Jon Georg Dale og Himanshu Gulati om å nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg (Innst. 362 S (2020–2021), jf. Dokument 8:123 S (2020–2021))

 • Sak nr. 3 [12:58:21]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav (Innst. 365 S (2020–2021), jf. Dokument 8:132 S (2020–2021))

 • Sak nr. 4 [13:10:51]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om å tydeliggjøre forbud mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven (Innst. 364 S (2020–2021), jf. Dokument 8:137 S (2020–2021))

 • Sak nr. 5 [13:54:06]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger) (Innst. 359 L (2020–2021), jf. Prop. 104 L (2020–2021))

 • Sak nr. 6 [14:14:02]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen, Geir Pollestad og Siv Mossleth om stans av planer om flytting av kontrollsentralen på Sola (Innst. 366 S (2020–2021), jf. Dokument 8:140 S (2020–2021))

 • Sak nr. 7 [14:34:15]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (Innst. 352 L (2020–2021), jf. Prop. 91 L (2020–2021))

 • Sak nr. 8 [14:42:58]

  Interpellasjon fra representanten Bjørnar Moxnes til forsvarsministeren: «I veteranmeldingen «Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid», jf. Meld. St. 15 (2019–2020), fremhever regjeringen blant annet det tverrsektorielle samarbeidet for veteraner og at regjeringens veteranarbeid er utvidet fra seks til syv departementer. Likevel opplever mange veteraner at deres rettigheter ikke blir sikret, eller at gjennomføring av vedtatte forbedringer går for sakte. Kan de syv departementene redegjøre for det pågående veteranarbeidet de deltar i nå, hva har regjeringen gjort for å gjennomføre vedtak om å sikre gjenopptakelse av avslag som kan stride med gjeldende rett, og når vil ordningen være på plass?»

 • Sak nr. 9 [15:10:49]

  Interpellasjon fra representanten Nils Aage Jegstad til samferdselsministeren: «EU-kommisjonen har utpekt 2021 som jernbanens år. Formålet er å øke andelen av mennesker og gods som transporteres med jernbane. Dette er i tråd med målene i EUs grønne vekststrategi (Green Deal). Ut over å peke på jernbanen som en bærekraftig transportform omfatter målene for jernbaneåret å øke bevisstheten om jernbanetransportens grenseoverskridende europeiske dimensjoner og øke dens bidrag til EUs økonomi, industri og samfunn. Hvordan mener statsråden at EUs klare satsing på jernbane kan komme Norge til gode, og hvilken plass vil grensekryssende jernbane ha i norsk jernbanepolitikk i fremtiden»?

 • Sak nr. 10 [16:09:55]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren: «Hvert år får én av ti norske kvinner depressive symptomer i forbindelse med svangerskap og fødsel. En ny norsk rapport viser at kvinnen ikke får god nok oppfølging, og mange fanges ikke opp. Fravær av behandling kan medføre store konsekvenser for mor, baby, familie og samfunnet generelt. Forskere mener at helsepersonell ikke har god nok kunnskap om perinatal helse. Nå etterlyses en nasjonal satsing, særlig siden pandemien har gjort at mange er sterkere berørt enn før. Når så mange gravide og barselkvinner er i risiko for å utvikle depresjonssymptomer, bør anbefalingen om screening få høyeste prioritet. Hva er regjeringens tiltak for å sikre tidlig identifisering og hjelp til gravide og barselkvinner som utvikler nedstemthet og fødselsdepresjon i graviditet og etter fødsel, og hva gjøres for å øke helsepersonells kunnskap om dette?»

 • Sak nr. 11 [16:42:59]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren: «50 000 norske kvinner i aldersgruppen 15–44 år antas å ha en spiseforstyrrelse. Rapporter tyder på at flere unge sliter med spiseforstyrrelser under koranapandemien. Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) over hele landet melder om markerte økninger i antall henvisninger og at de som kommer til behandling, er mer alvorlig syke og yngre enn tidligere. I Helse Bergen meldes det om en økning i henvisninger til BUP på 40 prosent, og mange av disse omhandler spiseforstyrrelser, jf. Bergensavisen 10. april 2021. Spiseforstyrrelsesforeningen opplever fire ganger så mange henvendelser som før pandemien. Også Rådgivning om spiseforstyrrelser melder om en alarmerende økning i antall henvendelser fra barn og unge som handler om selvmordstanker og spiseproblematikk. Hva gjør regjeringen for å sikre nok kapasitet i rådgivningstjenester og behandlingsapparat for at unge med spiseforstyrrelser skal få rask hjelp»?

 • Sak nr. 12 [17:03:39]

  Referat

Møtet slutt kl. 17.04.