Stortinget - Møte mandag den 3. mai 2021 *

Dato: 03.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Presidenten vil av smittevernhensyn foreslå at publikumsgalleriet holdes stengt under dagens møte. – Det anses vedtatt.

Representanten Vetle Wang Soleim, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møter denne uken, og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Kari Henriksen og Svein Harberg. – Andre forslag foreligger ikke, og Kari Henriksen og Svein Harberg anses enstemmig valgt som settepresidenter for denne ukens møter.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overbrakte 3 kgl. proposisjoner (Se under Referat).

Presidenten: Representanten Arne Nævra har bedt om ordet for å trekke tilbake et representantforslag.

Arne Nævra (SV) []: Jeg registrerer en viss humring i salen!

Dette er rett og slett en formell sak. Jeg vil på vegne av forslagsstillerne annonsere at vi trekker tilbake Dokument 8:289 S for 2020–2021, om å realisere Nord-Norge-banen. Det er fordi denne saken fikk en avklaring i en annen komité noen dager før. Så banen skal selvfølgelig fortsatt realiseres.

Presidenten: Representanten Arne Nævras meddelelse vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Stein Erik Lauvås, Heidi Greni, Torhild Bransdal og meg sjøl vil jeg legge fram forslag om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.