Stortinget - Møte tirsdag den 4. mai 2021

Dato: 04.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering. Vi starter med resterende saker fra torsdag 27. april, dagsorden nr. 73.

Votering i sak nr. 16, debattert 27. april 2021

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos og Himanshu Gulati om voksen stebarnsadopsjon (Innst. 347 S (2020–2021), jf. Dokument 8:107 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 16, tysdag 27. april

Presidenten: Under debatten har Silje Hjemdal satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en lovendring slik at det blir det voksne barnet selv som vurderer hva som er til beste for vedkommende i saker om stebarnsadopsjon av voksne barn.»

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 70 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.03.40)

Presidenten: Under debatten ble forslaget i tilrådningen endret.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget ber regjeringen sikre at det myndige barnets mening vektes tyngre i saker om voksen stebarnsadopsjon.

Votering:

Komiteens innstilling med den nevnte endring ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Stortinget fortsetter med votering over sakene fra mandag 3. mai, dagsorden nr. 75.

Votering i sak nr. 1, debattert 3. mai 2021

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Siv Jensen, Jon Georg Dale, Silje Hjemdal og Bengt Rune Strifeldt om å avvikle den urettferdige avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister (Innst. 361 S (2020–2021), jf. Dokument 8:122 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 1, måndag 3. mai

Presidenten: Under debatten har Erlend Wiborg satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til nødvendige lovendringer som avvikler avkortningen i pensjoner med bakgrunn i sivilstatus.»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:122 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Siv Jensen, Jon Georg Dale, Silje Hjemdal og Bengt Rune Strifeldt om å avvikle den urettferdige avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister – vedtas ikke.

Votering:

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 71 mot 17 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.04.44)

Votering i sak nr. 2, debattert 3. mai 2021

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Sivert Bjørnstad, Jon Georg Dale og Himanshu Gulati om å nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg (Innst. 362 S (2020–2021), jf. Dokument 8:123 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 2, måndag 3. mai

Presidenten: Under debatten har Erlend Wiborg satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg som skal gjennomgå og fremme forslag til endringer i arbeidervernlovgivningen. Målet med endringene er å gjøre lovverket mer brukervennlig for bedrifter, tillitsvalgte og ansatte. I tillegg bes regjeringen innarbeide i utvalgets mandat at det skal se på forenklinger og endringer som bedre legger til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv.»

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 72 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.05.45)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget ber regjeringen nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg der partene i arbeidslivet er med, som skal gjennomgå og fremme forslag til språklige endringer i arbeidervernlovgivningen. Målet med endringene er å gjøre lovverket mer brukervennlig for bedrifter, tillitsvalgte og ansatte.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 44 mot 43 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.06.17)

Votering i sak nr. 3, debattert 3. mai 2021

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav (Innst. 365 S (2020–2021), jf. Dokument 8:132 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 3, måndag 3. mai

Presidenten: Under debatten har Arne Nævra satt fram to forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det stilles miljøkrav i alle behov- og kravspesifikasjoner for anbudskonkurranser i Nav om at leverandører må tilby nullutslippsbiler for gruppe 2-bil.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at tilskudd til kjøp av gruppe 1-bil gjennom Nav dobles ved innkjøp av nullutslippsbiler, og fremme eventuelle nødvendige forslag for å sikre dette.»

Det voteres alternativt mellom disse forslagene og komiteens innstiling.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:132 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav – vedtas ikke.

Votering:

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble innstillingen bifalt med 78 mot 7 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.07.21)

Votering i sak nr. 4, debattert 3. mai 2021

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om å tydeliggjøre forbud mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven (Innst. 364 S (2020–2021), jf. Dokument 8:137 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 4, måndag 3. mai

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Arild Grande på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslag nr. 2, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet

  • forslag nr. 3, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

Det voteres over forslag nr. 3, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede lovfesting av erstatningsansvar for arbeidsgivere ved brudd på vernebestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette ledd.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 71 mot 17 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.08.08)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at § 13 i lov om likestilling og forbud mot diskriminering tas inn i arbeidsmiljøloven § 13-1, som omhandler vern mot diskriminering.»

Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 77 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.08.55)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgivers ansvar for å forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen fremgår tydelig av arbeidsmiljøloven § 4-3, samt sørge for at det henvises til trakasseringsbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven i samme paragraf.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Senterpartiet har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 43 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.09.22)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:137 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om å tydeliggjøre forbud mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven – vedtas ikke.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 53 mot 34 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.10.04)

Votering i sak nr. 5, debattert 3. mai 2021

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger) (Innst. 359 L (2020–2021), jf. Prop. 104 L (2020–2021))

Debatt i sak nr. 5, måndag 3. mai

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende vedtak til

lov

om endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger)

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 8-4 andre ledd oppheves. Nåværende tredje og fjerde ledd blir andre og tredje ledd.
§ 8-8 andre og nytt tredje ledd skal lyde:

Medlemmet har plikt til å være i arbeidsrelatert aktivitet, jf. § 8-7 a første ledd og arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd, så tidlig som mulig, og senest innen 8 uker. Dette gjelder ikke når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet, eller arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.

Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving eller arbeidsrettede tiltak, se også § 21-8. Det samme gjelder dersom medlemmet uten rimelig grunn unnlater å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner, unnlater å delta i dialogmøter som nevnt i første ledd, eller unnlater å være i arbeidsrelatert aktivitet som nevnt i andre ledd.

§ 8-9 tredje ledd skal lyde:

Etter søknad kan et medlem også ellers få sykepenger under opphold i utlandet i inntil fire uker i løpet av en tolvmånedersperiode. Det kan bare gis sykepenger under opphold i utlandet når det er avklart med arbeidsgiver og sykmelder at utenlandsoppholdet ikke vil være til hinder for planlagt aktivitet og behandling. Det er også et vilkår at utenlandsoppholdet ikke vil hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging.

§ 8-12 første ledd tredje punktum skal lyde:

Dersom trygden yter sykepenger i de første 16 kalenderdagene, ytes det sykepenger i opptil 260 dager.

§ 8-44 overskriften skal lyde:
Arbeidstaker på skip
§ 8-48 andre ledd skal lyde:

Et medlem som samtidig fyller vilkårene for sykepenger og for arbeidsavklaringspenger, skal først benytte retten til sykepenger fullt ut. Dersom sykepengegrunnlaget er mindre enn to ganger grunnbeløpet, kan medlemmet likevel velge ytelse.

§ 8-55 første ledd bokstav c oppheves. Nåværende bokstav d til f blir bokstav c til e.
§ 9-4 skal lyde:
§ 9-4 Opphold i Norge eller i utlandet

Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet oppholder seg i Norge.

Det gis likevel ytelser etter dette kapitlet ved opphold i utlandet til

  • a) en person som er medlem etter §§ 2-5, 2-6 eller 2-8

  • b) et medlem som har omsorgen for et barn som er innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning, eller der barnet får oppholdet dekket etter avtale med et annet land om trygd.

Et medlem kan også ellers få ytelser etter dette kapitlet i inntil åtte uker i løpet av en tolvmånedersperiode. Medlemmet skal informere Arbeids- og velferdsetaten om utenlandsoppholdet.

Når et medlem som arbeider i utlandet, har rett til ytelser etter kapittel 9, utbetaler arbeidsgiveren ytelsen og får refusjon fra trygden.

§ 9-11 andre ledd tredje punktum oppheves.
§ 9-11 tredje ledd skal lyde:

Det gjøres unntak fra andre ledd første punktum når barnets sykdom, jf. § 9-10, medfører at omsorgspersonen ikke kan være i arbeid fordi barnet må ha tilsyn og pleie om natten, eller omsorgspersonen må være i beredskap.

§ 9-16 første ledd skal lyde:

For å få rett til pleiepenger etter § 9-10 må det legges fram en legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder ved forlengelse av pleiepengeperioden.

§ 9-16 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde til sjette ledd blir tredje til femte ledd.
§ 11-27 første ledd skal lyde:

Et medlem som har rett til arbeidsavklaringspenger og samtidig fyller vilkårene for å få en annen folketrygdytelse som skal dekke det samme inntektstapet i det samme tidsrommet, kan velge ytelse.Dette gjelder ikke i tilfeller som nevnt i § 8-48 andre ledd første punktum.

II

Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer.

Endringene i folketrygdloven §§ 8-48, 8-55 og 11-27 skal gjelde for saker der første fraværsdag inntrer etter ikrafttredelsen.

Endringene i folketrygdloven § 8-9 skal gjelde for utenlandsopphold som starter etter ikrafttredelsen.

Endringene i folketrygdloven §§ 8-4, 8-8, 8-12, 9-4, 9-11 og 9-16 skal gjelde fra ikrafttredelsen for både nye tilfeller og saker der arbeidsuførheten eller sykdommen har oppstått før ikrafttredelsestidspunktet og vedvarer etter dette tidspunktet.

Presidenten: Det voteres over I § 9-4.

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 70 mot 18 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.10.42)

Presidenten: Det voteres over I, § 8-9 tredje ledd første punktum, § 8-48 andre ledd og § 8-55 første ledd c.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 44 mot 43 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.11.16)

Presidenten: Det voteres over resten av I samt II.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 83 mot 2 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.11.41)

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble bifalt med 84 mot 2 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.12.06)

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 6, debattert 3. mai 2021

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen, Geir Pollestad og Siv Mossleth om stans av planer om flytting av kontrollsentralen på Sola (Innst. 366 S (2020–2021), jf. Dokument 8:140 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 6, måndag 3. mai

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget ber regjeringen gjøre det klart overfor Avinor at et brudd med samlokalisering av Hovedredningssentralen og kontrollsentralen på Sola ikke kan aksepteres, og at flytting av kontrollsentral og flygeledere til Røyken ikke må skje.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7, debattert 3. mai 2021

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (Innst. 352 L (2020–2021), jf. Prop. 91 L (2020–2021))

Debatt i sak nr. 7, måndag 3. mai

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende vedtak til

midlertidig lov

om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

§ 1 Formål og virkeområde

Lovens formål er å sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom covid-19-pandemien.

Loven gjelder på norsk territorium og på norske skip og luftfartøy.

§ 2 Myndighet til å endre arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted for sivilt tilsatte

Forsvaret kan endre arbeidsoppgavene, ansvaret og arbeidsstedet for sine sivilt tilsatte dersom det kan dokumenteres at dette på grunn av utbruddet av covid-19 er strengt nødvendig for å opprettholde Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon.

I vurderingen av om sivilt tilsatte skal pålegges endringer i arbeidsoppgaver, ansvar eller arbeidssted, skal den enkeltes personlige forhold vektlegges.

Myndigheten til å pålegge endringer etter første ledd kan ikke delegeres lenger ned enn nivå to i Forsvarets organisasjon.

§ 3 Tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer

Forsvaret kan overfor sivilt tilsatte, militært tilsatte og andre tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste, gjennomføre tiltak som er strengt nødvendige for å forebygge smittsomme sykdommer i den hensikt å opprettholde Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon. Slike tiltak kan omfatte å innføre restriksjoner i reise- og bevegelsesfriheten, og de kan gjelde både i og utenfor arbeidstid.

Myndigheten til å gjennomføre tiltak etter første ledd kan ikke delegeres lenger ned enn nivå to i Forsvarets organisasjon.

§ 4 Ikrafttredelse og opphevelse

Loven trer i kraft straks og oppheves 10. november 2021.

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 80 mot 6 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.17)

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble bifalt med 80 mot 6 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.13.41)

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Sakene nr. 8–11 var interpellasjoner.

Stortinget går da til votering over sakene nr. 1–7 på dagens kart.

Sakene nr. 1–4 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 99 til og med 102.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overenstemmelse med Grunnloven.

Votering i sak nr. 5, debattert 4. mai 2021

Debatt om statsministerens redegjørelse om Koronakommisjonens rapport og regjeringens videre oppfølging av denne (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 26. april 2021)

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 17 forslag. Det

  • forslagene nr. 1–4, fra Marit Arnstad på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

  • forslagene nr. 5–11, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 12–17, fra Sylvi Listhaug på vegne av Fremskrittspartiet

Forslag nr. 17 ble innlevert etter fristen jf. forretningsordenens § 40 og vil således ikke tas til votering.

Representanten Trond Helleland har bedt om ordet.

Trond Helleland (H): Jeg vil gi en stemmeforklaring på vegne av de tre regjeringspartiene. Hvis vi begynner med forslagene fra Fremskrittspartiet, vil de tre partiene stemme for forslagene nr. 12 og 13, men under forutsetning av at den uavhengige granskningen som det vises til, er koronakommisjonen. Dette er avklart med Fremskrittspartiets påtroppende leder, så jeg regner med at det da er greit.

Når det gjelder forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil vi stemme for forslag nr. 2, og vi vil også stemme for forslag nr. 4.

I den grad denne voteringen om hvor denne saken skal behandles, kommer opp her, eller om den kommer under referat, signaliserer jeg at regjeringspartiene mener at når det gjelder denne foreløpige rapporten – der det skal komme en ny del og det skal munne ut i en stortingsmelding – er det den riktige behandlingsformen. Så vi ønsker ikke å sende den saken til kontrollkomiteen.

Presidenten: Da har representanten Helleland tydeliggjort regjeringspartienes posisjon.

Det voteres over forslagene nr. 14 og 16, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den videre evaluering av pandemihåndteringen undersøke ulike årsaker til overrepresentasjon i smittetrykk blant innvandrerbefolkningen. Det bes spesielt vurderes sammenhengen mellom reisevirksomhet og smitte.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å oppheve innreiserestriksjoner for personer som kan dokumentere med bevis fra sitt lands myndigheter at de er fullvaksinert.»

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 72 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.16.47)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 15, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere ytterligere innstrammende tiltak for å redusere reisevirksomhet inn og ut av Norge til områder med vedvarende høy smitterisiko.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 72 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.17.07)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 5 og 6, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi koronakommisjonen i oppdrag å undersøke kapasitetsutfordringene i helsevesenet herunder etterslep og konsekvenser som må løses i helsevesenet etter pandemien.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi koronakommisjonen i oppdrag å undersøke sammenhengene mellom finansieringsløsninger, som stykkprisfinansiering, og beredskapsevnen i helseforetakene.»

Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 72 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.17.31)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 7–11, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi koronakommisjonen i oppdrag å undersøke hvilke konsekvenser bruk av deltid, innleie og utstrakt bruk av vikarer i helsevesenet har hatt på beredskap og evne til å håndtere pandemien.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi koronakommisjonen i oppdrag å undersøke hvilke langsiktige negative konsekvenser regjeringens pandemihåndtering kan få i de delene av arbeidslivet som har vært hardest rammet.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi koronakommisjonen i oppdrag å undersøke pandemiens påvirkning på tjenester i kommunene, med særlig blikk på hvilke som er prioritert bort eller ned, og konsekvensene for de som trenger tjenestene.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi koronakommisjonen i oppdrag å undersøke om kontrollen med arbeidsgiveres håndtering av importsmitte har vært god nok.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi koronakommisjonen i oppdrag å undersøke om de sosiale ordningene knyttet til koronapandemien har sikret god nok hjelp, og hvilke alvorlige mangler ordningene har hatt som må fanges opp ved en lignende krise senere.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 44 mot 43 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.17.57)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Stortingets presidentskap om legge fram forslag til mandat og sammensetning for en egen kommisjon som skal gjennomgå den norske vaksinestrategien knyttet til koronaepidemien.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 48 mot 39 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.18.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 12 og 13, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette en uavhengig gransking av regjeringens arbeid for å sikre Norges befolkning vaksiner og sammenligne denne med sammenlignbare land utenfor EU som Israel og Storbritannia.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette en uavhengig gransking av strategien for utrulling av vaksiner, herunder prioriteringer og tempo.»

Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble bifalt med 46 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.18.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Koronakommisjonen gjør en grundig vurdering av behovet for sengekapasitet og intensivberedskap i helseforetakene og på den bakgrunn fremme anbefalinger om hvor mye kapasitet og bemanning bør økes for å gjøre sykehusene rustet til å møte eventuelle kommende pandemier.»

Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble bifalt med 53 mot 34 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.19.17)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2 og 4, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Koronakommisjonen gjør en grundig vurdering av situasjonen for kommuneoverleger og kommunale smittevernleger under pandemien og fremme forslag til nødvendige tiltak for tilstrekkelig rekruttering og stabilisering i denne delen av tjenesten.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette ned en ekspertgruppe for å gå gjennom konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne og fremme konkrete forslag om hvordan innsatsen framover bør styrkes.»

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble bifalt med 82 mot 3 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.19.45)

Presidenten: Presidenten vil foreslå at redegjørelsen vedlegges protokollen. Under debatten har Sosialistisk Venstreparti og Rødt foreslått at redegjørelsen sendes til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det foreligger da to forslag til videre behandlingsmåte, og Stortinget går til votering over behandlingsmåten.

Ber noen om ordet til en stemmeforklaring? Representanten Helleland har bedt om ordet.

Trond Helleland (H): Det var så mye å holde orden på i stad, så jeg beklager, men det gjelder forslag nr. 17, fra Fremskrittspartiet, som var kommet inn for sent til behandling. For regjeringspartienes del er det ikke noe problem om vi får votert over det. Vi ønsker å stemme imot, men i og med at Fremskrittspartiet ønsker å få det votert over, synes vi at det hadde vært rimelig.

Presidenten: Oppfatter presidenten Trond Helleland rett i at han fremmer et forslag om at forslag nr. 17 tas til votering? Det naturlige hadde jo vært at Fremskrittspartiet gjorde det.

Erlend Wiborg (FrP) (fra salen): Fremskrittspartiet fremmer forslag om at forslag nr. 17 tas til votering.

Presidenten: Dette gjelder forslag nr. 17, som er levert nesten tre kvarter etter tiden.

Rigmor Aasrud har bedt om ordet.

Rigmor Aasrud (A): Jeg vil anbefale Arbeiderpartiets representanter å stemme imot å votere over et forslag som har kommet for seint inn. Jeg vil også anbefale dem å stemme imot når det kommer til realitetene, hvis forslaget om å ta det opp til votering skulle få flertall.

Presidenten: Vi voterer over forslaget fra Fremskrittspartiet om at forslag nr. 17 skal tas til votering.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble bifalt med 46 mot 42 stemmer.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 17, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen stoppe den økonomiske kompensasjonen til EØS-borgere bosatt i andre EØS-land frem til det er etablert kontrollregimer for å sikre at ingen mottar full kompensasjon fra norske skattebetalere og samtidig har inntekt fra arbeid eller andre støtteordninger i landet de oppholder seg. Dette for å sikre mer likt kontrollregime som det er for norske mottakere av sykepenger og dagpenger.»

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 73 mot 15 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Presidenten vil foreslå at redegjørelsen vedlegges protokollen. Under debatten har Sosialistisk Venstreparti og Rødt foreslått at redegjørelsen sendes til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Det foreligger da to forslag til videre behandlingsmåte, og Stortinget går da til votering over behandlingsmåten.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt ble presidentens forslag bifalt med 82 mot 6 stemmer.

Presidenten: Dermed er presidentens forslag til behandlingsmåte vedtatt.

Votering i sak nr. 6, debattert 4. mai 2021

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge (Innst. 367 S (2020–2021), jf. Prop. 118 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Som offisielle samiske navn på Norge fastsettes Norga (nordsamisk), Vuodna (lulesamisk) og Nöörje (sørsamisk).

Som offisielle samiske navn på Kongeriket Norge fastsettes Norgga gonagasriika (nordsamisk), Vuona gånågisrijkka (lulesamisk) og Nöörjen gånkarïjhke (sørsamisk).

II

Som offisielt kvensk navn på Norge fastsettes Norja.

Som offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge fastsettes Norjan kuninkhaanvaltakunta.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7, debattert 4. mai 2021

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i kostnadsrammer for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås (Innst. 368 S (2020–2021), jf. Prop. 125 S (2020–2021))

Debatt i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I
Kostnadsramma for byggjeprosjektet ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet og Veterinærinstituttet

Stortinget samtykkjer i at kostnadsramma for byggjeprosjektet ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet og Veterinærinstituttet vert auka til 8 500 mill. kroner, i prisnivå per 1. juli 2021.

II
Kostnadsramma for brukarutstyr til byggjeprosjekt ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet og Veterinærinstituttet

Stortinget samtykkjer i at kostnadsramma for brukarutstyr for Noregs miljø- og biovitskaplege universitet og Veterinærinstituttet vert auka til 1 245 mill. kroner, i prisnivå per 1. juli 2021.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.