Stortinget - Møte onsdag den 2. juni 2021 *

Dato: 02.06.2021
President: Eva Kristin Hansen
Dokument: (Innst. 560 S (2020–2021), jf. Prop. 171 S (2020–2021))

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 14 [16:27:52]

Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027) (Innst. 560 S (2020–2021), jf. Prop. 171 S (2020–2021))

Talarar

Presidenten: Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Margunn Ebbesen (H) [] (ordfører for saken): Jeg takker komiteen for samarbeidet i denne saken, som også har vært innom utenriks- og forsvarskomiteen for uttalelse.

Gjennom denne proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om forordning om etablering av program for det indre marked.

Programmet om det indre marked består av tidligere separate program og budsjettlinjer. Fra norsk side er det besluttet å delta i deler av programmet der Norge viderefører deltakelse i programdeler hvor Norge har forpliktelser i henhold til EØS-avtalen, samt å delta i to nye programdeler hvor det vurderes at Norge vil få mye igjen for deltakelse. I proposisjonen redegjøres det for de ulike programdelene og programelementene og hvilke deler av programmet Norge ikke skal delta i.

Det er viktig for norsk næringsliv at vi samtykker til deltakelse nå, slik at vi unngår forsinkelse for norsk næringsliv, og at de kan være med allerede fra oppstarten nå i 2021. Tilbakemelding fra relevante aktører og institusjoner er at de er gjennomgående positive til norsk deltakelse i programmet for det indre marked.

Det indre marked er en grunnstein i EU og har siden opprettelsen bidratt til vekst, konkurransekraft og sysselsetting. Som en integrert del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen er det viktig for Norge med et velfungerende indre marked. Et felles regelverk skaper forutsigbarhet og likeverdige konkurransevilkår for alle.

Programmet starter opp nå i 2021 og varer til og med 2027. Selve avtalen var formelt ikke vedtatt i EØS-komiteen da proposisjonen ble sendt fra regjeringen til Stortinget. Imidlertid ble den vedtatt i EU 28. april i år. Nå gjenstår bare behandlingen i EØS-komiteen, og det er opplyst at det ikke er noe som tilsier at den ikke vil gå gjennom som skissert.

Senterpartiet og SV foreslo i komiteen at proposisjonen skulle sendes tilbake til regjeringen i påvente av behandlingen i EØS-komiteen. Til det er det verdt å nevne at å bruke anledningen til å søke forhåndssamtykke i Stortinget også ble benyttet ved forrige behandling av norsk deltakelse i EU-programmene. En utsettelse av saken vil være uheldig og kan skape både usikkerhet om norsk deltakelse i programmet og, ikke minst, gjøre at vi ikke får mulighet til å delta i programmet fra oppstart.

Nils T. Bjørke hadde her teke over presidentplassen.

Geir Pollestad (Sp) [] (leiar i komiteen): Eg skal ikkje kommentera innhaldet i saka. Eg skal berre kort grunngje det mindretalsforslaget som Senterpartiet og SV har fremja i saka, om å senda proposisjonen tilbake til regjeringa. Bakgrunnen for det er at regjeringa har lagt seg til ein vane med å senda desse sakene til Stortinget før dei er formelt behandla i EØS-komiteen. Det opplever me er ikkje å ta stortingsbehandlinga tilstrekkeleg på alvor, og difor har me i denne og nokre fleire EØS-saker som går i komiteen, lagt inn eit slikt forslag. Med det tek eg opp forslaget som Senterpartiet står bak.

Presidenten: Då har representanten Geir Pollestad teke opp det forslaget han viste til.

Statsråd Iselin Nybø []: EU er vår viktigste handelspartner, og det indre markedet legger til rette for et konkurransedyktig og internasjonalt rettet norsk næringsliv. Det gir oss like konkurransevilkår, og det bidrar til en effektiv utnyttelse av ressurser og til økt verdiskaping.

Det er i vår interesse at det indre markedet fungerer godt, og EUs program for det indre markedet er derfor viktig for Norge. Programmet har som hovedformål å styrke det indre markedet og konkurranseevnen til bedrifter i EU og EØS. Programdelene der Norge deltar, skal gi et bedre regelverk og et styrket samarbeid mellom nasjonale myndigheter på flere viktige områder. Programdelene gir også norske små og mellomstore bedrifter og gründere tilgang til flere nye ordninger og virkemidler. Programdelene skal i tillegg bl.a. bidra til bedre beskyttelse av forbrukere, bedre standarder for finansiell rapportering og bedre felles statistikk for det indre markedet.

Det er viktig at EUs politikk for det indre markedet samsvarer med norske interesser. Norsk deltakelse i programmet vil være et viktig bidrag, siden aktivitetene og samarbeidet under programmet bidrar til EUs politikkutvikling for det indre markedet og tilhørende områder. Gjennom vår deltakelse vil norske synspunkter og erfaringer derfor komme til uttrykk på politikkområder som er viktige for norske bedrifter og borgere. Relevante aktører og institusjoner er positive til at Norge deltar.

I innstillingen framgår det av denne mindretallsmerknaden som Senterpartiet ved komitélederen har redegjort for, at saken bør være ferdigbehandlet i EØS-komiteen før den forelegges Stortinget. Prosedyren med Stortingets forhåndssamtykke er foreslått for å gjøre det mulig for norske aktører å delta i programmet fra oppstarten av. Det er på samme måte som ved forrige behandling av norsk deltakelse i EU-programmene. Det ventes ingen vesentlige endringer i utkastet til avgjørelse i EØS-komiteen, og hvis det allikevel skulle bli vesentlige endringer, vil saken bli framlagt for Stortinget på ny.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 14.

Votering, sjå torsdag 3. juni