Stortinget - Møte torsdag den 15. oktober 2020

Dato: 15.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:01]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid (Innst. 20 S (2020–2021), jf. Meld. St. 15 (2019–2020))

 • Sak nr. 2 [10:04:14]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader (Innst. 21 S (2020–2021), jf. Dokument 8:101 S (2019–2020))

 • Sak nr. 3 [11:17:04]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon for å granske Equinors utenlandsinvesteringer og eierstyringen av Equinor (Innst. 397 S (2019–2020), jf. Dokument 8:111 S (2019–2020))

 • Sak nr. 4 [11:42:31]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til forsknings- og høyere utdanningsministeren: «På bakgrunn av blant annet Meld. St. 18 (2014–2015) og Meld. St. 16 (2016–2017) tok Kunsthøgskolen i Oslo fatt på en omorganiseringsprosess med vekt på en klarere akademisk tilnærming i deler av studietilbudet ved skolen. Omorganiseringen er et viktig ledd i å få frem talentene og åpne opp for fri og kreativ tenkning. I sommer har jeg med bekymring fulgt debatten om ideologisering av innholdet i deler av høgskolens tilbud. En del av skolens elever føler seg utstøtt, og en tidligere rektor har uttalt seg kritisk til utviklingen. På bakgrunn av den omfattende omorganiseringen høgskolen har gått igjennom, og det som fortsatt gjenstår, og den pågående debatten, bør omorganiseringen evalueres. Vil statsråden ta initiativet til en evaluering av omorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo så langt, for å sikre at institusjonen styrkes som en arena for fri tenkning, faglig grundighet og utdanning av morgendagens kunstnere»?

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 14.12.