Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2020

Dato: 20.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:36]

  Stortingets vedtak om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og om endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19 (Lovanmerkning 1 (2020–2021), jf. Lovvedtak 1 (2020–2021), Innst. 18 L (2020–2021) og Prop. 140 L (2019–2020))

 • Sak nr. 2 [10:01:51]

  Stortingets vedtak til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) (Lovvedtak 3 (2020–2021), jf. Innst. 389 L (2019–2020), Prop. 89 L (2019–2020)

 • Sak nr. 3 [10:02:10]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig) (Lovvedtak 4 (2020–2021), jf. Innst. 390 L (2019–2020), Prop. 98 L (2019–2020)

 • Sak nr. 4 [10:02:28]

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innst. 44 S (2020–2021))

 • Sak nr. 5 [10:02:40]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) (Innst. 33 S (2020–2021), jf. Prop. 12 S (2020–2021))

 • Sak nr. 6 [10:03:02]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet) (Innst. 32 L (2020–2021), jf. Prop. 6 L (2020–2021))

 • Sak nr. 7 [10:11:59]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19) (Innst. 29 L (2020–2021), jf. Prop. 2 L (2020–2021))

 • Sak nr. 8 [10:30:12]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse) (Innst. 30 L (2020–2021), jf. Prop. 7 L (2020–2021))

 • Sak nr. 9 [10:30:54]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (Innst. 26 L (2020–2021), jf. Prop. 5 L (2020–2021))

 • Sak nr. 10 [10:45:30]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) (Innst. 27 L (2020–2021), jf. Prop. 3 L (2020–2021))

 • Sak nr. 11 [10:45:51]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven) (Innst. 28 L (2020–2021), jf. Prop. 9 L (2020–2021))

 • Sak nr. 12 [10:51:10]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven) (Innst. 31 L (2020–2021), jf. Prop. 8 L (2020–2021))

 • Sak nr. 13 [10:51:33]

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Innst. 24 L (2020–2021), jf. Prop. 4 L (2020–2021))

 • Sak nr. 14 [10:51:53]

  Interpellasjon fra representanten Marianne Synnes Emblemsvåg til olje- og energiministeren: «Alle scenarioer i FNs klimapanels rapport om hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C, viser at andelen kjernekraft må økes kraftig. I de mest ekstreme tilfellene må andelen nesten dobles innen 2030 og tredobles innen 2050. Redselen for ulykker ved bruk av uran må ikke stå i veien for thoriumkjernekraft. Norge sitter på noen av de største thoriumforekomstene i verden, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået – en CO2-fri kraftkilde tilsvarende 2300 år med dagens strømforbruk. Fordelene med thoriumkjernekraft er mange. Thoriumkjedereaksjonen kan ikke løpe løpsk og er ikke egnet til fremstilling av atomvåpen, og den gir mindre avfall med kortere nedbrytningstid – 300 år mot uranets millioner av år. I tillegg er den kraftintensiv – 1 kraftverk tilsvarer ca. 1 300 km² bebygget med vindmøller. Vil statsråden vurdere å la Norge bidra til å utvikle denne miljøvennlige kraftkilden?»

 • Sak nr. 15 [11:15:36]

  Interpellasjon fra representanten Siv Mossleth til klima- og miljøministeren: «Nordlandsforskning har studert hvordan ulike kunnskapssystemer møtes, inkluderes og påvirker hverandre i den desentraliserte forvaltningen av rovdyr. Forskningen viser at lokal/erfaringsbasert kunnskap fra reindriften er viktig for rovviltnemndene for å fatte vedtak. Erfaringsbasert kunnskap som kommer frem i møtene, er viktig for politikernes kontekstforståelse, og forståelse av hva en slik drift innebærer, samt samspillet mellom dyr, folk og landskapet. På tross av god medvirkning i nemnda forsvinner denne kunnskapen og blir ugyldiggjort når den treffer et annet forvaltningsnivå (nasjonalt). Kunnskapen fra lokalt nivå (reflektert i nemndsmøtene, høringsinnspill, revidert plan) blir usynliggjort i beslutninger nasjonalt. Dette fører til at nemndas plan blir overprøvd av staten og dermed ikke testet ut lokalt. Vil statsråden bidra til at nemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves?»

 • Sak nr. 16 [11:47:07]

  Interpellasjon fra representanten Ruth Grung til kommunal- og moderniseringsministeren: «Byggsektoren er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn. I 2015 sto byggsektoren for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Globalt er det den enkeltsektoren som har størst forbruk av materialer. Det gjelder også i Norge, men i de fleste byggeprosjekter, både rehabilitering og nybygg, er det fortsatt mest fokus på investeringskostnader og lite fokus på klimaavtrykk og innovasjon. For å lykkes med omstillingen må lovgivning og støtteordninger være forutsigbare, virkemidler må ha et tydelig formål, og byggsektoren må få rammevilkår som inviterer til mer innovasjon. Hvilke konkrete grep vil statsråden ta for at byggenæringen skal få fremtidsrettede rammevilkår som vil redusere klimaavtrykket, øke produktiviteten og ikke minst gi større rom for innovasjon i en av våre største næringer»?

 • Sak nr. 17 [12:28:14]

  Interpellasjon fra representanten Siri Gåsemyr Staalesen til kommunal- og moderniseringsministeren: «Utsatte nabolag med dårlige levekår spiller en sentral rolle i å reprodusere forskjeller i samfunnet og gir reduserte muligheter resten av livet for de som vokser opp i slike nabolag. Det å finne en politikk som utjevner levekår, sikrer sosial mobilitet, forebygger fattigdom og gir folk mulighet til å leve de livene de selv ønsker, er avgjørende for hvilken retning utviklingen av nabolagene våre går i. Hvem som bor i et nabolag, henger tett sammen med levekår og dermed inntekt. Ledighetstallene i Søndre Nordstrand lå før koronapandemien på 3,9 prosent, mens i august var ledighetstallet på over 8 prosent. Flere og flere barn og ungdommer vokser opp i familier med dårlig råd og trangboddhet. Nærmiljøreformen har ført til mindre politi i gatene ute der folk bor, og dermed øker utryggheten i bomiljøene. Bydelens utgifter til barnevern øker. Bydelen får ikke prioritert forebyggende arbeid godt nok. Å eie sin egen bolig ses på som vesentlig for å forebygge boligsosiale problemer. Det er vanskeligere å få lån til å kjøpe bolig dersom tilknytningen til arbeidsmarkedet er svak. Tall fra SSB viser at færre vanskeligstilte nå eier egen bolig. Hva mener statsråden statens rolle som samfunnsutvikler skal være når et område skal utvikles til et godt sted å bo»?

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet slutt kl. 15.11.