Stortinget - Møte lørdag den 9. oktober 2021 *

Dato: 09.10.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 2 [13:46:29]

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Presidenten: Det er på representantenes plasser i salen omdelt en fortegnelse over de foreslåtte medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen. Presidenten ber representantene om å benytte denne fortegnelsen som stemmeseddel og legge den i den store kassen foran podiet.

Stortinget gikk så til votering.

Presidenten: Stemmesedlene vil etter vanlig praksis bli opptalt etter møtet, og resultatet av valget blir referert i et senere stortingsmøte.

I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Stortingets representanter blitt innbudt til gudstjeneste i Oslo domkirke mandag 11. oktober kl. 17.

Videre vil presidenten opplyse om at presidentskapet nå inviterer til kaffe i vandrehallen.

Ønsker noen ordet før møtet heves? – Det gjør ingen, og møtet er hevet.