Stortinget - Møte torsdag den 21. oktober 2021 *

Dato: 21.10.2021
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Referatsaker

Sak nr. 4 [15:54:50]

Referat

 • 1. (7) Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer (Innberetning 1 (2021–2022))

 • 2. (8) Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2020–2021 (Dokument 11 (2020–2021))

Presidenten: Carl I. Hagen har bedt om ordet.

Carl I. Hagen (FrP) []: Det gjelder innberetningen fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer, og jeg har to bemerkninger til den.

Det ene er at vi vet at det er mange bestemmelser i forretningsordenen av formell karakter, og så er det i tillegg en del uformelle ordninger. Jeg synes at når vi velger en valgkomité på 37 medlemmer, bør det i hvert fall være ett eneste møte i den komiteen som velger en leder og nestleder. Det har det som kjent ikke vært. Det har ikke vært noen møter i valgkomiteen. Alt har vært gjort av de parlamentariske ledere i det som kalles valgutvalget. Jeg synes at hvis det skal være slik at det er de parlamentariske ledere i valgutvalget som gjør alt dette arbeidet, bør man se på om forretningsordenen kanskje burde endres i samsvar med det som er praksis. Jeg anmoder om at det drøftes i presidentskapet.

Det andre er innholdet i dette. Der har det lenge vært den sedvanen at avgående medlemmer av regjeringen som kommer tilbake til Stortinget, ikke blir medlem av den komiteen som har ansvaret for det saksfelt som statsråden hadde. Det er brutt i denne innberetningen når det gjelder utenriks- og forsvarskomiteen, ved at tidligere utenriksminister er foreslått som leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Det er ingen kritikk av den tidligere utenriksminister, men det er det prinsipielle jeg forholder meg til. I mange internasjonale sammenhenger er selvsagt vår utenriksminister blitt et kjent ansikt. Når den samme personen dukker opp som leder av utenriks- og forsvarskomiteen, kan det være slik at ikke alle følger så godt med i norsk politikk at de har fått med seg at det har vært endring av statsråder og medlemmer av regjeringen, og at den tidligere utenriksminister kanskje fortsatt blir sett på som utenriksminister i Norge, at man ikke er klar over at det har vært valg engang. Derfor kan det være uheldig.

Nå vet jeg at dette har skjedd en gang tidligere, nemlig i 2001. Da var det Arbeiderpartiets tidligere utenriksminister, Thorbjørn Jagland, som ble utenrikskomiteens leder. Det møtte allmenn kritikk fra ganske mange i det offentlige rom. Både SV, Fremskrittspartiet og Høyres ledere kritiserte sterkt at det skjedde. Dagsavisen skrev at all sedvane tilsier at en statsråd ikke skal gå direkte fra et departement til den tilsvarende fagkomiteen på Stortinget. Også her synes jeg det ville være fornuftig om presidentskapet drøftet om denne sedvanen, som gjelder alle statsråder som kommer tilbake til Stortinget, bør nedfelles i forretningsordenen, slik at avgåtte statsråder ikke er valgbare til den komité som har ansvaret for det området de hadde som statsråd, eller om man bør åpne for at avgåtte statsråder går direkte til den komiteen som de hadde saksområdeansvar for.

Det er jo slik at en statsråd som kommer i samme komité, vil ha enormt mye mer kunnskaper fra departementet, vil ha gode kontakter i departementet og vil være i en helt annen stilling i komitéarbeidet enn de øvrige komitémedlemmer. Mye taler for at vi får en sånn bestemmelse i forretningsordenen.

Jeg nøyer meg med å anmode presidentskapet om å drøfte denne problemstilling når det er regjeringsskifter hvor noen avgåtte statsråder blir stortingsrepresentanter, og om det skal være noen formelle regler for hvilke komiteer de skal inn i.

Jeg synes fortsatt det er sterkt kritikkverdig at Høyre har plassert sin tidligere utenriksminister som leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Høyre var veldig imot da det skjedde i 2001, selv om de ikke formelt avsto fra det, men Jan Petersen ga sterke kommentarer i det offentlige rom. For å si det på den måten: Jeg var ikke så forbauset over at det skjedde i 2001 fra Arbeiderpartiets side, men jeg er meget forbauset over at Høyre, som har holdt på tradisjoner og sedvane gjennom lang, lang tid i dette hus, nå har brutt dette. Jeg har ikke noe alternativt forslag, men jeg vil be presidentskapet diskutere de to spørsmålene som jeg her har tatt opp.

Presidenten: Presidenten oppfatter ikke at representanten Carl I. Hagen hadde et forslag til en annen behandling av saken enn at den skulle vedlegges protokollen. – Så vi fortsetter der vi slapp.

Det er enstemmig vedtatt at referatsakene nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

Videre ble referert:

 • 3. (9) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere (Dokument 8:2 L (2021–2022))

 • 4. (10) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Hege Bae Nyholt, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansatte og skjerpe arbeidstakerbegreper og arbeidsgiveransvaret (Dokument 8:15 LS (2021–2022))

 • 5. (11) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å sikre rettigheter til dagpenger og sykepenger for alle arbeidstakere uten aldersdiskriminering (Dokument 8:16 S (2021–2022))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6. (12) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Bjørnar Moxnes om å bremse krafteksport (Dokument 8:3 S (2021–2022))

 • 7. (13) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Sofie Marhaug og Lan Marie Nguyen Berg om å stanse tildelingen av letetillatelser på norsk sokkel (Dokument 8:4 S (2021–2022))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 8. (14) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Naomi Ichihara Røkkum, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ane Breivik og Sofie Høgestøl om å innføre en fravikelig samboerlov (Dokument 8:5 S (2021–2022))

 • 9. (15) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Tobias Drevland Lund, Hege Bae Nyholt og Sofie Marhaug om å holde barnetrygden utenfor ved beregningen av økonomisk sosialhjelp (Dokument 8:6 S (2021–2022))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 10. (16) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om en tannhelsereform for å behandle tennene som en del av kroppen (Dokument 8:8 S (2021–2022))

 • 11. (17) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å bevare Ullevål sykehus, å bevare Gaustad sykehus som psykiatrisk sykehus og bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen (Dokument 8:9 S (2021–2022))

 • 12. (18) Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å redde fødeavdelingen i Kristiansund (Dokument 8:12 S (2021–2022))

 • 13. (19) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug og Irene Ojala om å sikre et godt sykehustilbud til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Dokument 8:17 S (2021–2022))

  Enst.: Nr. 10–13 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 14. (20) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Sofie Marhaug om strakshjelp med strømregninga for folk med dårlig råd (Dokument 8:11 S (2021–2022))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 15. (21) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om å anmode Stortingets ansvarskommisjon om å foreta undersøkelser av om statsråd Knut Arild Hareide har brutt ansvarlighetsloven § 8 bokstav b ved å unnlate å gjennomføre stortingsvedtak 1013 av 27. mai 2021 (Dokument 8:7 S (2021–2022))

 • 16. (22) Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i NAV og Trygderetten (Dokument 3:8 (2020–2021))

 • 17. (23) Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene (Dokument 3:9 (2020–2021))

 • 18. (24) Riksrevisjonens undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020 (Dokument 3:10 (2020–2021))

 • 19. (25) Riksrevisjonens undersøkelse av bevilgninger til Arbeids- og velferdsetatens tiltak under koronapandemien (Dokument 3:11 (2020–2021))

 • 20. (26) Riksrevisjonens undersøkelse av Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI) (Dokument 3:12 (2020–2021))

 • 21. (27) Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester (Dokument 3:13 (2020–2021))

 • 22. (28) Riksrevisjonens undersøkelser av: Sak 1: Helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet med Én innbygger - én journal. Sak 2: Anskaffelser av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse (Dokument 3:14 (2020–2021))

 • 23. (29) Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser (Dokument 3:15 (2020–2021))

 • 24. (30) Grunnlovsforslag fremsatt på det 163. og 164. storting samt Norges grunnlov (Dokument 12 (2019–2020))

  Enst.: Nr. 15–24 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 25. (31) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen, Hege Bae Nyholt, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug om kutt i godtgjørelsene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (Dokument 8:1 S (2021–2022))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 26. (32) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV (Dokument 8:13 S (2021–2022))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 27. (33) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Hege Bae Nyholt, Seher Aydar, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om profittfrie barnehager (Dokument 8:14 S (2021–2022))

 • 28. (34) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Erna Solberg, Margret Hagerup, Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen og Mathilde Tybring-Gjedde om en helhetlig ungdomsskolereform (Dokument 8:18 S (2021–2022))

  Enst.: Nr. 27 og 28 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dagens kart er dermed ferdig behandlet.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Det gjør ingen, og møtet er hevet.