Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Carl I. Hagen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Dette dokument

  • Dokument nr. 8:111 (2008–2009)
  • Dato: 10.06.2009
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Odelstinget

Bakgrunn

Da enkelte av de forbedringer av økonomien til minstepensjonistene, gifte og samboende pensjonister og unge uføre som Fremskrittspartiet fremmer i forbindelse med behandlingen av trygdeoppgjøret 2009, krever endringer i lov om folketrygd, fremmes disse i dette forslag.

Endringene består i å øke minstepensjonen til to ganger grunnbeløpet, noe som medfører at systemet med høy og lav sats fjernes fra loven, noe som vil medføre at forskjellsbehandlingen av minstepensjonister basert på sivilstand opphører.

Forslagsstillerne er videre kjent med at organisasjonene i trygdeoppgjøret for 2007 fremmet et konkret krav om at tilleggspensjonen til unge uføre skulle øke fra 3,30 pensjonspoeng til 4,30 pensjonspoeng. Forslagsstillerne er også kjent med at fjorårets trygdeoppgjør medførte at tilleggspensjonen for unge uføre ble økt fra 3,30 til 3,50 pensjonspoeng. For at det opprinnelige kravet fra 2007 skal kunne innfris, må satsen i lovbestemmelsen endres fra 3,50 pensjonspoeng til 4,30 pensjonspoeng. Det foreslås også, som første ledd i en treårig opptrapping for gifte og samboende pensjonister til full selvstendig grunnpensjon for begge, å redusere dagens avkorting fra 15 prosent av G til 10 prosent av G.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Vedtak til lov

om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 3-2 fjerde og femte ledd skal lyde:

Full grunnpensjon utgjør likevel 90 prosent av grunnbeløpet dersom pensjonisten lever sammen med en ektefelle

  • a) som får foreløpig uførepensjon, uførepensjon eller alderspensjon,

  • b) som får avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd, eller

  • c) som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

I tillegg til de personene som er likestilt med ektefeller etter § 1-5 skal bestemmelsene i fjerde ledd også gjelde for samboerpar som har levd sammen i 12 av de siste 18 månedene. Full grunnpensjon skal utgjøre 90 prosent av grunnbeløpet også når pensjonistens samboer mottar pensjon eller overgangsstønad etter kapitlene 16 eller 17.

§ 3-3 fjerde ledd skal lyde:

Stortinget fastsetter særtilleggets størrelse i prosent av grunnbeløpet.

§ 3-3 femte ledd oppheves.

§ 3-3 sjette ledd skal lyde:

For en pensjonist som fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg for forsørget ektefelle over 60 år, utgjør særtillegget to ganger grunnbeløpet.

§ 3-4 annet ledd skal lyde:

For en enslig pensjonist utgjør minstepensjonen summen av to ganger grunnbeløpet.

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:

For et ektepar utgjør minstepensjonen 180 prosent av grunnbeløpet tillagt to ganger grunnbeløpet.

§ 3-21 første ledd første punktum skal lyde:

Et medlem som blir ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, får medregnet framtidige pensjonspoeng med minst 4,30 for hvert år.

II

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Loven trer i kraft straks, og virkningene av loven etterregnes fra 1. mai 2009. Endringene gis også virkning for pensjonstilfeller som har begynt å løpe før 1. mai 2009.

10. juni 2009