Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Anne Tingelstad Wøien og Janne Sjelmo Nordås om stedlig ledelse av tingrettene

Dette dokument

  • Dokument 8:89 S (2014–2015)
  • Dato: 09.04.2015
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Alle tingretter skal ledes av en sorenskriver, jf. domstolloven § 19 første ledd. Den siste tiden har det fremkommet opplysninger om at Domstoladministrasjonen arbeider med en forskriftsendring, hvor man kan åpne for at flere tingretter kan styres av en felles sorenskriver.

I praksis innebærer dette at enkelte domstoler vil miste den daglige ledelsen, ved at sorenskriveren har fast kontorsted ett sted, og således ikke kan være deltagende i all daglig drift ved flere embeter/kontorer. Dette reiser mange praktiske og formelle problemstillinger.

Per i dag er det ingen politisk initiert strukturdebatt når det gjelder de alminnelige domstolene i Norge. Både Stortinget, regjeringen og Domstoladministrasjonen må derfor forholde seg til gjeldende inndeling av embetskretser.

Tingrettene er bygd opp slik at det er viktig med en stedlig, daglig ledelse av domstolene. Dette gjelder enten den er stor eller liten, jf. domstolloven § 19 tredje ledd. Sorenskriveren har et overordnet ansvar for at sakshåndteringen skjer på en faglig forsvarlig måte og innenfor akseptable tidsfrister. Uten selv å være en del av den daglige driften av domstolen vanskeliggjør man dette arbeidet.

Ordningen med dommerfullmektiger, jf. domstolloven § 23, krever at de har tilsyn av en embetsdommer. En ordning hvor flere embetskretser styres av en sorenskriver, vil i denne sammenheng være uheldig.

Domstoladministrasjonen ønsker å gjennomføre ordningen ved blant annet Alstahaug tingrett, som skal styres av sorenskriveren i Rana tingrett, og ved Nord-Gudbrandsdal tingrett, som skal styres av sorenskriveren i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Disse vil nærmest kunne bli sett på som filialer av en annen domstol. Det er en ordning som vil skape tvil om domstolenes langsiktige eksistens og skaper uforutsigbarhet for de ansatte.

På denne måten tapper man enkelte domstoler for dømmende kompetanse. Dette er uheldig på sikt.

Ordningen kan tolkes som en sniknedlegging av enkelte domstoler. Så lenge man ikke har noen strukturdebatt når det gjelder de alminnelige domstolene, mener forslagsstillerne at denne ordningen mangler politisk forankring. Forslagsstillerne frykter videre at ordningen raskt vil bli benyttet overfor et stort antall andre mindre domstoler.

Forslagsstillerne mener man ikke skal eksperimentere med daglig ledelse av norske domstoler. Ordninger som kan svekke domstolenes faglige og daglige ledelse, må unngås.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre domstolloven slik at alle tingretter skal ha en sorenskriver som har ansvar for kun én embetskrets.

9. april 2015