Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om obligatoriske promilletester for piloter og kabinpersonale

Dette dokument

  • Dokument 8:3 S (2015–2016)
  • Dato: 05.10.2015
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Luftfarten i Norge preges av høy sikkerhet, med strenge rutiner som skal ivareta passasjerenes trygghet. Til tross for at norsk luftfart har en sterk sikkerhetskultur, er det tilfeller hvor flypersonale har satt passasjerers sikkerhet i fare på grunn av egen promille. Forslagsstillerne viser til at Luftfartstilsynet og norske flyselskap følger europeiske retningslinjer der promillegrensen er satt til 0,2 promille, og at det er strenge rutiner dersom kabinpersonalet eller piloter blir tatt med for høy promille. Samtidig viser tilfeller som Air Baltic-saken fra august 2015 at rutinene for å fange opp alkoholpåvirket personale er for dårlige. Forslagsstillerne mener det trengs et nytt regelverk og bedre rutiner for å fange opp piloter og kabinpersonale som er påvirket av alkohol før en flyvning.

Det kan ikke overlates til tilfeldighetene hvorvidt promille blir oppdaget før en flyvning. Forslagsstillerne viser til at det i dag ikke finnes lovpålagte rutiner for kontroll før hver flyvning, og at dagens system i for stor grad avhenger av tips fra publikum eller tilfeldige politikontroller. Forslagsstillerne mener dagens system er altfor sårbart og at det derfor må innføres strengere regulering hvor blant annet nye kontrollrutiner inngår.

Stortinget vedtok våren 2015 å be regjeringen fremme forslag om innføring av alkolås og hvordan dette best kan innfases i kjøretøy på vei som driver persontransport mot vederlag. Flere busselskap som for eksempel Nettbuss og Time-ekspressen, har implementert alkolås i deler av flåten og har besluttet å implementere alkolås i øvrige. Forslagsstillerne mener det er på høy tid at også flybransjen innfører obligatoriske alkotester for sine piloter og kabinpersonale før hver flyvning. Stikkprøver fra politiets side er viktig, men ikke tilstrekkelig.

Forslagsstillerne mener obligatoriske alkoholtester kan skje gjennom installasjon av alkolås i fly eller ved hjelp av regelendring som sikrer at kontroller implementeres i rutinene før hver flyvning.

Luftfarten er en internasjonal bransje, og Norge bør ta en lederrolle i arbeidet med å sikre nulltoleranse for alkoholmisbruk. Det kan i den forbindelse vises til at det også i den svenske Riksdagen har pågått en debatt om strengere rutiner for kontroll av piloter. Det er naturlig at den norske regjeringen arbeider videre med saken internasjonalt og i første omgang på nordisk nivå, hvor Nordisk ministerråd kan være en naturlig arena.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgene

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om regelendring som sikrer at piloter og kabinpersonale promilletestes før hver flyvning.

  • 2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om obligatoriske alkotester av piloter og kabinpersonale gjennom installasjon av alkolås i fly eller ved hjelp av regelendring som sikrer at kontroller implementeres i rutinene før hver flyvning.

  • 3. Stortinget ber regjeringen ta en lederrolle internasjonalt i arbeidet med å sikre nulltoleranse for alkoholmisbruk i luftfarten.

  • 4. Stortinget ber regjeringen sørge for at obligatorisk promilletesting av piloter og kabinpersonale før flyvning kommer på agendaen i de nordiske land ved å ta saken opp i Nordisk ministerråd, med formål å få i stand et felles nordisk regelverk.

5. oktober 2015