Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Tove Karoline Knutsen, Christian Tynning Bjørnø og Kari Henriksen om å styrke arbeidet mot vold mot eldre

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Det er behov for å styrke arbeidet mot vold mot eldre, som kan oppleve vold, overgrep eller omsorgssvikt både i nære relasjoner og i institusjoner. Overgrep mot eldre skjer ofte i den private sfæren og av personer som står vedkommende nær. Til tross for manglende statistikker, og at det snakkes lite og sjelden om temaet, vet man at mange eldre blir utsatt for overgrep.

Overgrep mot eldre omfatter fysiske, psykiske, økonomiske, seksuelle og strukturelle overgrep. Vold og overgrep mot eldre skjer i alle lag av befolkningen og rammer både kvinner og menn. Overgrepene blir ofte begått av personer som den eldre har tillitt til, og som de kan være avhengige av. Det kan være ektefelle, barn, barnebarn eller andre som den eldre har en nær relasjon til.

Prosjektet Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon ble etablert i 2008, under regjeringen Stoltenberg II. Nasjonal kontakttelefon er et godt tiltak. Det er imidlertid behov for mer informasjon til brukergruppen om at den og andre tiltak, som krisesentrene, finnes og kan gi råd. I regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner finnes det ikke et eneste tiltak for å forebygge og bekjempe vold mot eldre. Det er behov for økende oppmerksomhet, kunnskap og tiltak for å forebygge og bekjempe vold mot eldre i samfunnet generelt og i tjenesteapparatet spesielt. Selv om det har vært økende oppmerksomhet rettet mot vold i nære relasjoner, har det vært for lite søkelys på vold mot eldre.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  • 1. Stortinget ber regjeringen foreta en omfangsundersøkelse for å avdekke omfanget av vold mot eldre, for så å iverksette treffsikre tiltak for å bekjempe vold mot eldre.

  • 2. Stortinget ber regjeringen sørge for økt tilgjengelig informasjon rettet mot eldre om vold mot eldre og om eksisterende hjelpetiltak.

  • 3. Stortinget ber regjeringen sørge for bedre kunnskap om vold mot eldre i kommunene og blant alle som arbeider med eldre.

26. april 2017

Lene Vågslid

Stine Renate Håheim

Lise Christoffersen

Sonja Mandt

Tove Karoline Knutsen

Christian Tynning Bjørnø

Kari Henriksen