Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å stanse privatiseringen av drift og vedlikehold på Østfoldbanen

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Bane NOR har foreslått å privatisere drift og vedlikehold av Østfoldbanen, som en prøvestrekning for privatisering av all drift og vedlikehold på jernbanen. Beslutningen om dette er planlagt å tas på Bane NOR sitt styremøte i september 2018.

Beslutningen skal med andre ord ikke forankres i Stortinget. Dette kommer som en følge av vedtaket i forbindelse med jernbanereformen om at Bane NOR skal privatisere oppgaver som er «egnet for dette».

Forslaget om privatisering av drift og vedlikehold generelt og av Østfoldbanen spesielt er problematisk av flere grunner.

  • Privatisering fører til oppsplitting og pulverisering av ansvar. Vedlikehold av jernbane er komplekst og krever koordinering av mange aktører allerede i dag. Dersom dette anbudsutsettes, vil denne koordineringen bli enda vanskeligere. Kaoset knyttet til Follobanen er ett eksempel på dette.

  • Erfaringene fra Sverige er at privatisering av drift og vedlikehold førte til økte indirekte kostnader i form av administrasjon, og til flere stopp i trafikken grunnet feil etter privatiseringen.

  • Anbudsutsetting av drift og vedlikehold vil splitte opp fagmiljøene i Bane NOR. Det er et stort behov for å styrke fagmiljøene knyttet til drift og vedlikehold for å lykkes med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Privatisering vil svekke dette fagmiljøet som i dag er samlet i Bane NOR.

  • Bane NOR vil miste sin bestillingskompetanse om alle som faktisk kan jernbanevedlikehold, outsources til private aktører. Det vil føre til dårligere bestillinger og dyrere og mindre effektivt vedlikehold.

  • Østfoldbanen er i tillegg en svært travel bane hvor stabilitet og forutsigbarhet er viktige faktorer for å gjennomføre en effektiv togdrift. Å starte selskapsoppsplittinger der nå er ekstra uheldig.

Alle disse innvendingene gjør at forslagsstillerne mener drift og vedlikehold ikke er egnet for privatisering. Derfor bør den planlagte privatiseringen av Østfoldbanen stanses, og regjeringen må be om godkjenning av Stortinget dersom regjeringen ønsker å anbudsutsette drift og vedlikehold på andre strekninger.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen stoppe den planlagte privatiseringen av drift og vedlikehold av Østfoldbanen.

  2. Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget før eventuelle fremtidig planlagte privatiseringer av drift og vedlikehold på jernbanen gjennomføres.

15. mai 2018

Arne Nævra

Freddy André Øvstegård

Solfrid Lerbrekk