Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Emilie Enger Mehl, Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Willfred Nordlund, Trygve Slagsvold Vedum og Steinar Ness om mulighet for oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Hedmark og Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland, Vestfold og Telemark

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, deriblant sammenslåing av følgende fylkeskommuner:

  • Hedmark og Oppland

  • Sogn og Fjordane og Hordaland

  • Vestfold og Telemark

Stortingets vedtak ble gjort i strid med fylkeskommunenes egne vedtak i Hedmark, Oppland, Vestfold og Telemark. Hordaland og Sogn og Fjordane la føringer for en eventuell sammenslåing gjennom krav om en betydelig overføring av statlige oppgaver. Dette er ikke innfridd.

Regionreformen skaper uro i befolkning og i folkevalgte organ. Avstanden mellom folkevalgte og folk vil bli større og redusere muligheten til å påvirke politiske avgjørelser. Størrelsen på regionene vil etter all sannsynlighet medføre mer byråkrati og færre folkevalgte. Dette svekker demokratiet. Reformen vil være kostnadsdrivende fordi det må etableres en større sentraladministrasjon for å koordinere den økende kompleksiteten i enheten. Reformen vil etablere enda en geografisk inndeling av offentlig virksomhet, med grenser som ikke sammenfaller med andre statlige etater. Man risikerer svekket kvalitet og økt byråkrati ved å etablere de nye regionene.

Respekt for folkevilje og lokaldemokrati burde være viktig for landets fremste politikere, men det har ikke regjeringen utvist i denne saken. Motstanden mot sammenslåingene er stor, og forslagsstillerne ber Stortinget lytte til folkeviljen og gjøre om vedtaket om sammenslåing av fylkeskommunene.

Gjennomføringen av regionreformen har skapt mye usikkerhet og uro i fylkene. Dette skyldes i stor grad måten regjeringen har tvunget fylkene til å sammenslå strukturer på uten at det har vært klarhet i hvilke oppgaver fylkene skal løse. Forslagsstillerne vil understreke at det ikke er noen av de oppgavene som er fremlagt hittil, som dagens fylker ikke kan håndtere. Tvangssammenslåing av fylkeskommuner er på ingen måte en forutsetning for å desentralisere makt. Regjeringen viser tydelig hvor lite makt de er villige til å gi fylkene når man i saken om struktur gjør det motsatte av hva fylkene mener er fornuftig.

Forslagsstillerne viser til at regjeringens regionreform ble igangsatt gjennom en invitasjon til fylkeskommunene om å utrede eventuelle sammenslåinger. Tilbakemeldingene fra fylkene var negative. Fylkeskommunene mente de var store nok til å løse de oppgavene de er pålagt, og også til å ta imot nye oppgaver som i dag forvaltes og bestemmes på statlig nivå. Forslagsstillerne understreker viktigheten av oppgaveoverføring til fylkene, da overføring av oppgaver og myndighet vil styrke lokaldemokratiet og skape bedre nærhet til tjenestene. Overføring av statlige oppgaver og myndighet til regionalt nivå forutsetter ikke strukturendringer.

Forslagsstillerne ønsker å flytte både arbeidsplasser og makt fra hovedstaden og ut i hele landet. Forslagsstillerne ønsker ikke tvangssammenslåinger.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at fylkestingene i Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Vestfold og Telemark gjør vedtak om hvorvidt de ønsker at vedtatte fylkessammenslåinger skal oppheves. I de tilfeller der ett eller begge fylkesting gjør vedtak om at de ønsker at vedtatte fylkessammenslåinger skal oppheves, bes regjeringen fremme sak til Stortinget om oppheving av disse fylkessammenslåingene.

18. oktober 2018

Marit Knutsdatter Strand

Åslaug Sem-Jacobsen

Kjersti Toppe

Emilie Enger Mehl

Bengt Fasteraune

Heidi Greni

Willfred Nordlund

Trygve Slagsvold Vedum

Steinar Ness