Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

14. februar 2019 ga Nærings- og fiskeridepartementet driftskonsesjon til Nussir ASA for gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark. Det er tidligere gitt tillatelse til etablering av et sjødeponi i fjorden. Samtidig har Nordic Mining søkt om driftskonsesjon for gruvedrift på Engebøfjellet i Naustdal kommune.

Tillatelsen til Nussir ASA ble møtt av sterke protester over hele landet. Både Sametinget og sentrale miljøorganisasjoner har varslet at de vil klage tillatelsen inn for Kongen i statsråd. Begrunnelsen er at gruva, slik den planlegges gjennomført, vil gi store negative konsekvenser for Repparfjorden og reindriftsnæringa i området.

Statens egne fagetater Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet gikk imot planene, fordi gruvevirksomheten vil ødelegge viktige gyte- og oppvekstområder for ulike fiskearter i Repparfjorden. Dette svekker muligheten til utøvelse av kulturgrunnlaget for samisk kultur i et allerede veldig utsatt område.

Konsekvensutredninger viser at flyttleier og kalvingsområder blir ødelagt av gruvedrift i Nussir og Gumpenjunni i Kvalsund kommune. Flere familier blir berørt og kan måtte slutte med reindrift fordi det vil være umulig å drive en bærekraftig og økonomisk lønnsom reindrift i området. Derfor har Statens reindriftsforvaltning, Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og reinbeitedistriktene sagt det vil være umulig å drive reindrift i området selv om det stilles vilkår om avbøtende tiltak.

Dumping av gruveslam i Repparfjorden vil ikke bare ødelegge for livet i fjorden, men også for livet på land. Den planlagte gruva ligger midt i reinbeitedistriktet Fiettar 22 og i flyttleia for reinbeitedistrikt 20 Fála. Begge reinbeitedistriktene har allerede fått arealbegrensninger, ødelagt bruksareal og trusler om nye inngrep i reinbeiteområder, samtidig som de har fått krav om reduksjon i reintallet for å tilpasse seg det stadig skrumpende «beitegrunnlaget».

I rapport 2016/26 «Gruvedrift ved Repparfjorden – gjennomgang av utredninger om samfunnsmessige konsekvenser» skriver Vista Analyse blant annet:

«Det er med foreliggende analyser av gruvevirksomhet i Repparfjorden ikke mulig å avgjøre hvorvidt den samfunnsøkonomiske gevinsten fra virksomheten vil være større eller mindre enn de samfunnsøkonomiske kostnadene. Usikkerheten i størrelsen på både nytte og kostnader tilsier at føre - var prinsippet bør vektlegges i forvaltningen av området. Gruvevirksomhet i Repparfjorden kan ha gunstige økonomiske effekter for Kvalsund kommune og Norge. Samtidig vil virksomheten ha negative effekter for andre næringer og ikke minst miljømessige ulemper. De miljømessige ulempene kan potensielt ha stor samfunnsøkonomisk kostnad.»

De miljømessige konsekvensene av sjødeponiet kan bli svært store. To millioner tonn tungmetallholdig gruveslam vil årlig bli dumpet i fjorden, og driften er ventet å vare i 20 år. Dette tilsvarer 17 lastebillass i timen, hver dag, rett ut i en fjord som er gitt spesialbeskyttelse for å ta vare på et utvalg av de viktigste laksebestandene våre. Utslippet vil ramme de gode bestandene av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre i tillegg til å kunne ta knekken på laksen i Repparfjordelva, ei av Norges beste lakseelver.

Det har tidligere vært gruvedrift ved Repparfjorden, med fjorddumping av gruveavfallet, om enn i langt mindre målestokk enn det som planlegges nå. Derfor vet en mye om hva konsekvensene vil kunne bli. Fangststatistikk viser en markant nedgang i laksebestanden ved forrige gruveutslipp (1972–1978). Først 13 år etter at gruvedriften var avsluttet, økte bestanden igjen.

Havforskningsinstituttet har tidligere advart mot dumpingen av gruveslam i Repparfjorden:

«Gruveavgangen inneholder store mengder kopper vurdert ut ifra toksisitet på marine organismer, og deponeringen eller deponiet er på ingen måte så kontrollert som det tilsynelatende fremgår i søknad og kunngjøring.»

Nordic Mining har nylig sendt søknad om driftskonsesjon for gruvedrift på Engebøfjellet. Konsekvensene av et sjødeponi vil her være store. Da Miljødirektoratet skulle uttale seg om de rent miljømessige sidene ved prosjektet, frarådet de etablering av et sjødeponi i Førdefjorden.

Forslagsstillerne viser ellers til at dette representantforslaget også støttes av stortingsrepresentant Karin Andersen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen trekke tilbake driftskonsesjonen til Nussir ASA for gruvedrift ved Repparfjorden og ikke gi driftskonsesjon til Nordic Mining for gruvedrift på Engebøfjellet.

19. februar 2019

Audun Lysbakken

Kari Elisabeth Kaski

Arne Nævra

Freddy André Øvstegård

Lars Haltbrekken

Solfrid Lerbrekk

Petter Eide

Torgeir Knag Fylkesnes

Mona Fagerås

Sheida Sangtarash