Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Det er omtalt i media en sak om en verge i Trondheim som stjal 200 000 kroner fra kontoen til et utviklingshemmet brødrepar og 40 000 kroner fra tre andre. Kort tid etter at underslaget ble oppdaget, døde vergen. Krav ble rettet mot dødsboet, men kravet fikk lav prioritet, og brødreparet led tap på 130 000 kroner. Staten er kun ansvarlig for tapet hvis staten har gjort feil, noe som det ikke er grunn til å tro i dette tilfellet. Dette fører til et helt urimelig resultat hvor vergehaver kan miste store beløp.

Det er ikke etablert ordninger som sikrer at den som er satt under vergemål, holdes skadesløs i slike situasjoner. Er en satt under vergemål, skal en få hjelp til å styre økonomien, ikke ødelegge den. Blir en som er utsatt for kriminelle eller uaktsomme handlinger fra vergen staten har oppnevnt, påført et økonomisk tap, så tilsier allmenn rettsfølelse at staten må dekke tapet. Vergehaver må holdes skadesløs, og staten må ta oppgjøret mot vergen eller dødsboet etter vergen, slik situasjonen var i det ene konkrete tilfellet i Trondheim.

Dette vil ikke rokke ved prinsippet om at det er skadevolder, og ikke staten, som er ansvarlig for økonomisk tap som følge av straffbare handlinger eller andre skadevoldende handlinger. Det vil kun flytte ansvaret for å følge opp saken fra en person som er satt under vergemål, til staten som har oppnevnt vergen, og innebærer at staten tar tapet hvis kravet ikke kan innfris. Staten har ansvaret for en god vergemålsforvaltning, også når det gjelder valg av verge og oppfølgning av vergene. Ordningens karakter tilsier at statens ansvar for konsekvensene av vergenes handlinger må sikre at vergehavere ikke lider tap i slike situasjoner.

Justis- og beredskapsdepartementet går for tiden gjennom flere sider ved vergemålsordningen, og det vil i den forbindelse kunne være aktuelt å se nærmere på om det bør etableres en ordning som kan dekke denne typen tap. Dette vil i så fall kun ha virkning for framtidige saker.

Det er behov for å sikre at også saker som til nå er kjent, løses slik at også disse omfattes av en ordning hvor de ikke blir påført skade.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen raskt etablere en ordning for saker som skyldes handlinger minst tre år tilbake i tid, der staten sikrer at vergehavere som er påført økonomisk tap på grunn av kriminelle eller uaktsomme handlinger fra vergen, holdes skadesløse.

5. mars 2019

Karin Andersen

Petter Eide