Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen og Ingvild Kjerkol om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne står for en politikk som bygger opp under at flest mulig får hele, faste stillinger med betaling og arbeidsvilkår i tråd med norske lønns- og arbeidsvilkår. Høy organisasjonsgrad og sterke fagforeninger er avgjørende for å sikre dette.

De fleste arbeidstakere i Norge har en god arbeidshverdag. Men det er samtidig en foruroligende tendens til at en for stor del av arbeidslivet preges av useriøsitet, og at en for stor del av arbeidslivet baseres på innleie av arbeidskraft og midlertidige stillinger.

En rekke saker de siste årene viser også et betydelig innslag av innleie og kjøp av tjenester også innen offentlig velferd, noe som også har lagt press på arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

Forslagsstillerne mener de grunnleggende velferdstjenestene best organiseres gjennom fellesskapets regi. Men dersom innkjøp av velferdstjenester velges fremfor egenregi, bør tillitsvalgte hos offentlige enheter som kjøper inn velferdstjenester, få innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos tjenestetilbyderen.

Forslagsstillerne mener også man må forsikre seg om at flere anbud omfattes av seriøsitetsbetingelser gjennom å forbedre lov om offentlige anskaffelser, at kontrollen overfor NUF-selskaper (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) strammes inn, og at det motvirkes at bruk av enkeltmannsforetak brukes til å omgå regler i arbeidsmiljøloven.

Forslagsstillerne vil også innføre et register over utenlandske tjenesteytere, lik det danske RUT-registeret.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å sikre tillitsvalgte i offentlige virksomheter som kjøper tjenester, innsyn i kontrakter og lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren i henhold til allmenngjøringsloven og forskrift.

  2. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å senke terskelverdiene for seriøsitetstiltak ved offentlige anbud, slik at flere anbud omfattes av seriøsitetsbestemmelser.

  3. Stortinget ber regjeringen etablere effektive kontrolltiltak og krav overfor NUF-selskaper (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) og mot kontraktørvirksomhet.

  4. Stortinget ber regjeringen utarbeide en rapport om etablering av enkeltpersonforetak blant arbeidsinnvandrere og gjeninnføre antikontraktørklausulen i forskrift om offentlige anbud.

  5. Stortinget ber regjeringen innføre et register over utenlandske tjenesteytere i Norge etter modell av det danske RUT-registeret.

6. mars 2019

Hadia Tajik

Arild Grande

Lise Christoffersen

Eigil Knutsen

Ingvild Kjerkol