Representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg

Dette dokument

  • Representantforslag 122 S (2018–2019)
  • Frå: Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra
  • Sidetal: 1

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

For å løse klimakrisen og ta vare på miljøet er det nødvendig med en storstilt utbygging av kollektivtransport. Det vil både kutte klimagassutslipp fra transportsektoren, som står bak en tredjedel av Norges utslipp, og gjøre reisehverdagene til folk enklere.

Noen viktige prosjekter for bedre kollektivtransport er mer lavthengende enn andre, for eksempel å åpne for trafikk igjen mellom Mysen/Rakkestad og Sarpsborg på Østfoldbanens østre linje. Her har det tidligere gått persontrafikk, og det ligger allerede en toppmoderne og godt vedlikeholdt jernbanelinje nesten klar til bruk.

De nødvendige tiltakene som må gjennomføres for å åpne for trafikk, vil være utvidelse av kapasiteten på Sarpsborg stasjon og ett til to flere togsett.

Å gjenåpne for persontransport er viktig fordi det i dag er svært få muligheter for å reise kollektivt mellom indre og ytre Østfold. Behovet har økt den siste tiden, blant annet med det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg med tusenvis av ansatte og pasienter fra hele fylket.

I tillegg er godstransporten avgjørende for næringslivet i Østfold, blant annet for treforedlingsindustrien, som har hele 20 prosent av sine kostnader knyttet til transport. Denne industrien ønsker å ta i bruk mer transport på skinner, men med dagens tilbud er ikke det mulig. Norske Skog Saugbrugs i Halden har sammen med andre aktører i fylket og eksperter vist at en åpning for godstransport på østre linje hele veien til Sarpsborg vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Derfor er det både mulig og nødvendig å åpne for trafikk hele veien til Sarpsborg på østre linje.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om å åpne Østfoldbanens østre linje for persontrafikk og godstransport mellom Mysen/Rakkestad og Sarpsborg.

10. april 2019

Freddy André Øvstegård

Kari Elisabeth Kaski

Arne Nævra