Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Allemannsretten står sterkt i Norge. Ved å selge øyene i indre Oslofjord til private risikerer man at Oslos innbyggere og andre brukere av øyene får redusert tilgang til sjøen og bynære friluftsarealer. Øyene i indre Oslofjord tilhører fellesskapet. Øyene er godt besøkt i løpet av sommermånedene, og det er regulert inn store friluftsareal på øyene i ny reguleringsplan stadfestet av Fylkesmannen i april 2018.

Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord kan føre til at store friluftsareal på øyene ikke lenger blir tilgjengelig for alle.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  • 1. Stortinget ber regjeringen stanse planlagt salg av øyene i indre Oslofjord.

  • 2. Stortinget ber regjeringen foreta en ny gjennomgang av statens eiendommer som skal avhendes, spesielt med tanke på hvilke eiendommer som er interessante med hensyn til allmennhetens muligheter til friluftsliv og/eller kulturhistorie, og utarbeide en plan for hvordan allemannsretten og/eller vern av slike eiendommer best ivaretas.

22. mai 2019

Siri Gåsemyr Staalesen

Espen Barth Eide

Eirik Sivertsen

Stein Erik Lauvås

Masud Gharahkhani