Representantforslag fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Tilliten til norsk mat og norsk husdyrhold er stor. Det er bred politisk enighet om at det er et fortrinn som det er ønskelig og nødvendig å bevare.

En avgjørende faktor for å sikre denne tilliten er Mattilsynet. Det har blitt avdekket at Mattilsynet har laget og senere forsøkt å skjule en tilsynsrapport. Dette har utløst en offentlig debatt om Mattilsynets arbeidsmetoder og tilliten til tilsynet.

For å sikre tilliten til Mattilsynet er det viktig at alle sider både ved den konkrete saken og tilsynets øvrige tilsynsvirksomhet blir belyst og undersøkt. En ekstern gransking vil kunne gi både myndigheter og befolkningen svar på de spørsmål som er reist.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen iverksette en ekstern gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet.

28. mai 2019

Geir Pollestad