Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Landbruket i Norge trenger fagmiljøer som kan bidra til at det fortsatt skal utvikles sortsmateriale spesielt tilpassa fjellområder, og som kan ta vare på verdifull kunnskap med forskning over lang tid særlig med tanke på klimatiske endringer. Frømaterialet norsk landbruk disponerer er viktig i omstilling og utvikling av planteproduksjon på norsk grunn og med norske ressurser, med mål om økt norsk matproduksjon og selvforsyning. Stortinget ønsker å videreutvikle forskningsmiljøer og utvide fagfeltet til å inkludere jordbrukets bærekraft, karbonbinding i forbindelse med matproduksjon, bruk av utmark og rekreasjon i fjellbygdene. Sortsmaterialet og forskningen ved fjellstasjonen Løken er av betydning for fjellområdene i Sør-Norge og for de nordlige delene av landet. Forslagsstillerne viser til Innst. 251 S (2016–2017), jf. Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon, der næringskomiteen anerkjenner verdien av fjellandbruk og arktisk landbruk.

En stor andel av engvekstsortene som brukes i frøblandinger over hele landet, er foredla fram på Løken. Forslagsstillerne ønsker med dette å videreutvikle forskningsstasjonen ved Løken, der Landbruks- og matdepartementets tilstedeværelse er viktig for forutsigbar utvikling og drift. Det statlige ansvaret og interessen for faglig fundert planteforskning og planteproduksjon gir grunnlag for økt satsing på fjellandbruket. Prop. 120 S (2018–2019) Jordbruksoppgjøret la vekt på en satsing på fjellandbruket og arktisk landbruk.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) avdeling Løken har drevet viktig forsknings- og utviklingsarbeid for dal- og fjellbygdene i over 100 år. Fjellregionen og nordlige deler av Norge har særskilte utfordringer knytta til det røffe klimaet, bruksstrukturen i landbruket og den store bruken av utmarka. Det er avgjørende for grovfôrdyrkinga at det finnes lokalt tilpassa sortsmateriale og egnede driftsmetoder. Mindre hardføre sorter vil ikke være egnet å bruke i fjellregionen da de lett vil fryse om vinteren.

Fjellbygdene har svært gode forutsetninger for å produsere mat med særpreg. Landbruket har et stort potensial for å levere naturbaserte opplevelser, og kunnskap om å kombinere landbruk med annen virksomhet kan gi næringsutvikling. Klimaendringer vil føre til både nye utfordringer og nye muligheter i landbruket. Det er derfor viktig at det blir drevet et tilpassa forsknings- og utviklingsarbeid spesielt retta mot fjellandbruket framover, og at viktige deler av dette arbeidet nettopp foregår i fjellregionen. Løken har vist seg å være et godt egnet sted for å drive forskning på fjellandbruket. Der foreligger det lange tidsserier med dyrkingsforsøk og klimaobservasjoner, og det er god kunnskap om jordforholdene. Denne forskningsstasjonen bør sikres som en viktig lokalitet for å drive FoU-arbeid for fjellandbruket framover.

Landbruks- og matdepartementet vedtok 5. juni 2015 å videreføre forsøksarealet ved NIBIO Løken, men legge den ned som selvstendig enhet. NIBIOs tilstedeværelse ved Løken er viktig. Forslagsstillerne er opptatt av at vedtaket om å videreføre forsøksarealene blir fulgt opp, og at det blir satsa på å arbeide med forskning og kunnskapsutvikling for fjellandbruket framover. Ingen andre forskningsstasjoner har grunnlag for å utvikle tilsvarende aktivitet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen om å sikre videreutvikling av forskningsstasjonen Løken i Valdres for forskning og utvikling for fjellandbruket.

21. juni 2019

Bengt Fasteraune

Marit Knutsdatter Strand